Print Bookmark

Notes


Matches 66,251 to 66,300 of 66,334

      «Prev «1 ... 1322 1323 1324 1325 1326 1327 Next»

 #   Notes   Linked to 
66251 `Joannes Platschart en Susanna le Roy! PLASSCHAART, Johannes (I2974)
 
66252 `Johannes de Bruine was ook niet thuis maar sijn vrouwe seijde dat sij dagt dat hij om dat oude nog al niet soud aangaan.' BRUIJNE, Johannes de (I2005)
 
66253 `Johannes Plasschaart heeft sig seer viandig en te onvreden uitgelaaten (wegens Susanna Bodrij en wegens Jacobus Bodrij) tegens ons om eenige nodelose questie die sij onder malkanderen gemaakt hebben om een stukje landt. Hoewel Susanna en
Jacobus Bodrij seggen niets tegen Plaschaart te hebben, hebben wij beide partijen geraden' dit maal af te blijven, `den eenen wegens sijn boosheijt en den anderen om de lasteringe voor te komen.' 
BOUDRY, Jacob (I2191)
 
66254 `Johannes Plasschaart heeft sig seer viandig en te onvreden uitgelaaten (wegens Susanna Bodrij en wegens Jacobus Bodrij) tegens ons om eenige nodelose questie die sij onder malkanderen gemaakt hebben om een stukje landt. Hoewel Susanna en
Jacobus Bodrij seggen niets tegen Plaschaart te hebben, hebben wij beide partijen geraden' dit maal af te blijven, `den eenen wegens sijn boosheijt en den anderen om de lasteringe voor te komen.' 
BOUDRY, Susanna (I2212)
 
66255 `Johannes Plasschaart heeft sig seer viandig en te onvreden uitgelaaten (wegens Susanna Bodrij en wegens Jacobus Bodrij) tegens ons om eenige nodelose questie die sij onder malkanderen gemaakt hebben om een stukje landt. Hoewel Susanna en
Jacobus Bodrij seggen niets tegen Plaschaart te hebben, hebben wij beide partijen geraden' dit maal af te blijven, `den eenen wegens sijn boosheijt en den anderen om de lasteringe voor te komen.' 
PLASSCHAART, Johannes (I2759)
 
66256 `Johannes Plasschaart, die nog continueert in sijn halsterrige boosheijt en ongehoorsaamheijt aan de waarheijt des Evangeliums' omdat hij zich niet wil onderwerpen aan de kerkelijke discipline. RIDDER, Jacobus de (I2433)
 
66257 `Johannes Plasschaart, die nog continueert in sijn halsterrige boosheijt en ongehoorsaamheijt aan de waarheijt des Evangeliums' omdat hij zich niet wil onderwerpen aan de kerkelijke discipline. PLASSCHAART, Johannes (I2759)
 
66258 `Lauweryns Luux, vrylaet, oudt xlv jaeren ... verklaert dat mr Blasius hem ghecureirt heift van eene groote ziecte ende inconvenient in zyn kele... LUUX, Lauweryns (I6154)
 
66259 `Maakte onze veelgeagte leeraar met andoening bekendt, hoe dat hij op het onverwagste zonder eenige voorkennisse' was beroepen naar Heinkenszand [...] HAYKENS, Gerhardus (I3579)
 
66260 `Maar die questie tusschen Cappon en Bookelaars huisvrouwe verstaan hebbende heeft Cappon sig selven onthouden [...] en de vrouwe van Bookelaar hebben wij versogt haar te onthouden, en sal leetschap moeten betoonen in de consistorie.' CAPPON, Francois (I1956)
 
66261 `Maar die questie tusschen Cappon en Bookelaars huisvrouwe verstaan hebbende heeft Cappon sig selven onthouden [...] en de vrouwe van Bookelaar hebben wij versogt haar te onthouden, en sal leetschap moeten betoonen in de consistorie.' KUBBER, Jacomijntje de (I2416)
 
66262 `Magdalena Loijsen, sitten blijvende in de vuyle brodde met haeren cosijn' is dit keer van het avondmaal afgehouden. LOYSSEN, Magdalena (I1460)
 
66263 `Meester Willem van Welle en Nicolaes Kieken hebbende met malcander in ‘t openbaer carel gehad' zijn elk afzonderlijk in de vergadering verschenen, hebben vrede gesloten en zijn weer toegelaten. WELLEN, Willem van (I1304)
 
66264 `Meester Willem van Welle en Nicolaes Kieken hebbende met malcander in ‘t openbaer carel gehad' zijn elk afzonderlijk in de vergadering verschenen, hebben vrede gesloten en zijn weer toegelaten. KIEKEN, Nicolaes (I1581)
 
66265 `nadat wij 8 a 10 weken alhier in vrese voor den viant geseten hebben... nog onder ‘sheeren zegen het avondmaal gehouden. IMMENS, Robertus (I1843)
 
66266 `Nademaal gij u... niet nalaat van tijd tot tijd en dat zeer dikwerf, u aan openbare en zeer ergerlijke dronkenschap schuldig te maken, en zulk een gedrag intusschen van dien aart is, dat het strekt tot versmaderij van Gods woord en de heilige
bondzegelen... 
PLASSCHAART, Jacomina (I3065)
 
66267 `Neffens Jacomijne Caase ook, soo om hare gansche onwetenheijt in de gronden onses geloofs, als moijelikheden omtrent het vlugten van haar man, (hier genaamt) Jaques Maas, afgehouden.' CASEN, Jaquemijntje (I595)
 
66268 `Neffens Jacomijne Caase ook, soo om hare gansche onwetenheijt in de gronden onses geloofs, als moijelikheden omtrent het vlugten van haar man, (hier genaamt) Jaques Maas, afgehouden.' IMMENS, Robertus (I1843)
 
66269 `Nu komt op de Naamrolle bij Hunnius, a.w. blz 389, als pred. van Bekerke voor Paschier de Meester, en het Actenboek dier gemeente meldt, dat hij er de h. bediening waarnam van 26 dec 1601 tot aan zijn overlijden op 21 feb 1639.
Allerwaarschijnlijkst was deze dus de vader van onzen Daniël. Hij is te Sluis gestorven, alwaar hij woonde, om straks te melden redenen, den 9 nov 1635 
MEESTER, Daniel de (I348)
 
66270 `Oock is hem voorgedragen hetgene ons is aengebraght van wegen de saeck tusschen sijn vrouw en hem als gesien in de acte van den 21 febr, num 2, het welcke hij absoluijt ontkent heeft, en het Coll: Qual:, overwegende de bekommerlycke
omstandigheden daer van, heeft geoordeelt dat te laeten. 
CRUIJNINGEN, Jacob van (I1992)
 
66271 `Ook heeft Agnes de Deijne huisvrouw van Claas Kieken heeft schultbekentnisse gedaan van haar twisten met Tanneke van Nevele, en beterschap belooft. Dog in de kercke komende, niet mede de &bondstekenen ontfangen.' DEINE, Agnes de (I1582)
 
66272 `Ook heeft Agnes de Deijne huisvrouw van Claas Kieken heeft schultbekentnisse gedaan van haar twisten met Tanneke van Nevele, en beterschap belooft. Dog in de kercke komende, niet mede de &bondstekenen ontfangen.' NEVELE, Tanneke van (I2595)
 
66273 `Ook heeft Cornelis Warre sich verklaert ontrent eenige vragen noopende het geene tot zijnen laste aengetekent staet in acte 1705 12 julij en heeft de vergadering genoegen gegeven, uitgenomen alleen dat hij ontrent de kinderdoop noch geen ander
licht hadde ontfangen'. 
WARRE, Cornelis (I1729)
 
66274 `Op den ix den dach junii 1611 zijn bailliu, burgemrs en schepenen [...] vergadert gheweest. omme thebben getuigenisse van zeker intendit [...] WITTOOGHE, Pieter (I12)
 
66275 `Op den ix den dach junii 1611 zijn bailliu, burgemrs en schepenen [...] vergadert gheweest. omme thebben getuigenisse van zeker intendit [...] BOUWENS, Marcus (I790)
 
66276 `Op den ix den dach junii 1611 zijn bailliu, burgemrs en schepenen [...] vergadert gheweest. omme thebben getuigenisse van zeker intendit [...] ALEVOET, Michiel Joachim (I6193)
 
66277 `Over het breken van twee gaten over de vaute vanden torre, aldaer de goote es gheleyt.' GEERAERT, Adriaan (I6192)
 
66278 `P:er van borne die bij laste van pastoor en kerckmrs: gheghaen es tot lisseweghe om h: Jacob de Wachtere Capellaen' BORNE, Pieter van de (I6129)
 
66279 `P:er van borne die bij laste van pastoor en kerckmrs: gheghaen es tot lisseweghe om h: Jacob de Wachtere Capellaen' WACHTERE, Jacob de (I6130)
 
66280 `Pieter Pitte met Catelijntje sijn huijsvrouw zijn van selfs afgebleven, als seer ongesint sijnde op veele inde gemeijnte die se meijnden te veel gesproken te hebben tot haar nadeel. In die naspraak die hier was; van dat sij Catelijne, sig met
den out-burgemr: Laurens van den Clooster soude in onkuijsheijt &lopen hebben. Dog wij vermenende na ... ondersouck dat er maar en? nadencken was uijt een? heel leven bij malcanderen, souden haar op haar beproeving hebben toegelaten, dog hebben
haar selven afgehouden. 
PUTTE, Pieter van de (I193)
 
66281 `Pieter Pitte met Catelijntje sijn huijsvrouw zijn van selfs afgebleven, als seer ongesint sijnde op veele inde gemeijnte die se meijnden te veel gesproken te hebben tot haar nadeel. In die naspraak die hier was; van dat sij Catelijne, sig met
den out-burgemr: Laurens van den Clooster soude in onkuijsheijt &lopen hebben. Dog wij vermenende na ... ondersouck dat er maar en? nadencken was uijt een? heel leven bij malcanderen, souden haar op haar beproeving hebben toegelaten, dog hebben
haar selven afgehouden. 
KLOOSTER, Laurens van de (I1573)
 
66282 `Pieter Pitte soldaat geworden sijnde, en bij die gelegenheijt sich &scheijden maal in den drank &lopen hebbende, op onse scherpe vermaninge, selfs afgebleven. PUTTE, Pieter van de (I193)
 
66283 `Pieter Wms als pachtere van die van de potterie in Brugghe meth:? den weduwe Jan van Vlaminckpoorte proptaris [sic] van zeker landt ligghende inde poldere Robe et Moreel verzouct verbodt ghedaen te zyne Lieven Brant ende Pr vande Borne die by
laste van Charles van Marievoorde tenderen recht aen tvoorn landt met voordere te delvene de afghestoken grachten tot anderstont dat de voorn Pr wms. gheadverteirt zal hebben zyn meesters daerop den voorn delvers te vreden waeren ?? te scheeden
behoudens betaelt te zyne van heurlieder arebeyt interdictie ghedaen byden bailliu prsnt: scepenen de voors Lieven Brandt ende Pieter van de Borne met voordere te zelvene tot anderstont dat partie ... 
BORNE, Pieter van de (I6129)
 
66284 `Pieter Wms als pachtere van die van de potterie in Brugghe meth:? den weduwe Jan van Vlaminckpoorte proptaris [sic] van zeker landt ligghende inde poldere Robe et Moreel verzouct verbodt ghedaen te zyne Lieven Brant ende Pr vande Borne die by
laste van Charles van Marievoorde tenderen recht aen tvoorn landt met voordere te delvene de afghestoken grachten tot anderstont dat de voorn Pr wms. gheadverteirt zal hebben zyn meesters daerop den voorn delvers te vreden waeren ?? te scheeden
behoudens betaelt te zyne van heurlieder arebeyt interdictie ghedaen byden bailliu prsnt: scepenen de voors Lieven Brandt ende Pieter van de Borne met voordere te zelvene tot anderstont dat partie ... 
WILLEMS, Pieter (I6156)
 
66285 `Pieter Wms als pachtere van die van de potterie in Brugghe meth:? den weduwe Jan van Vlaminckpoorte proptaris [sic] van zeker landt ligghende inde poldere Robe et Moreel verzouct verbodt ghedaen te zyne Lieven Brant ende Pr vande Borne die by
laste van Charles van Marievoorde tenderen recht aen tvoorn landt met voordere te delvene de afghestoken grachten tot anderstont dat de voorn Pr wms. gheadverteirt zal hebben zyn meesters daerop den voorn delvers te vreden waeren ?? te scheeden
behoudens betaelt te zyne van heurlieder arebeyt interdictie ghedaen byden bailliu prsnt: scepenen de voors Lieven Brandt ende Pieter van de Borne met voordere te zelvene tot anderstont dat partie ... 
BRANT, Lieven (I6453)
 
66286 `Pieter Wms als pachtere van die van de potterie in Brugghe meth:? den weduwe Jan van Vlaminckpoorte proptaris [sic] van zeker landt ligghende inde poldere Robe et Moreel verzouct verbodt ghedaen te zyne Lieven Brant ende Pr vande Borne die by
laste van Charles van Marievoorde tenderen recht aen tvoorn landt met voordere te delvene de afghestoken grachten tot anderstont dat de voorn Pr wms. gheadverteirt zal hebben zyn meesters daerop den voorn delvers te vreden waeren ?? te scheeden
behoudens betaelt te zyne van heurlieder arebeyt interdictie ghedaen byden bailliu prsnt: scepenen de voors Lieven Brandt ende Pieter van de Borne met voordere te zelvene tot anderstont dat partie ... 
MARIVOORDE, Charles van (I7359)
 
66287 `Pieter Wms als pachtere van die van de potterie in Brugghe meth:? den weduwe Jan van Vlaminckpoorte proptaris [sic] van zeker landt ligghende inde poldere Robe et Moreel verzouct verbodt ghedaen te zyne Lieven Brant ende Pr vande Borne die by
laste van Charles van Marievoorde tenderen recht aen tvoorn landt met voordere te delvene de afghestoken grachten tot anderstont dat de voorn Pr wms. gheadverteirt zal hebben zyn meesters daerop den voorn delvers te vreden waeren ?? te scheeden
behoudens betaelt te zyne van heurlieder arebeyt interdictie ghedaen byden bailliu prsnt: scepenen de voors Lieven Brandt ende Pieter van de Borne met voordere te zelvene tot anderstont dat partie ... 
weduwe (I7464)
 
66288 `Schepen Jacobus de Nuet heeft gezegt het schepen Pieter Hernij op het stade huijs hadde opgeworpen, die het seijde van schepen Jacobus Verhoeve gehoort te hebben' welke twee personen ontboden zullen worden. MEERSMAN, Mattheus (I2849)
 
66289 `Soo heben oock de twee degeputeerden sijnde Christiaen Ozeel en Antheunis de Puit, uijt naem van de magistraat versoght den gemeijnte buijten klaghte te stellen ontrent Cornelis Warre sijnde ouderlingh en hebbende nogh sijn kind niet laeten
doopen, waerop de kerkeraet versoght eenige weken tot haer bedenct in dese saeck, hetwelck toegestaen wierde.' 
WARRE, Cornelis (I1729)
 
66290 `Steven van Rentergem (welcken wij voorgenomen hadden int openbaar van onze gemeijnschap afte snijden, volgens de acta van den 20 januari 1675) heeft nu hem selven genougsaam door sijn sonden gestraft. Want als hij den heer Balju Swancke, met
grouwlicke scheltwoorden nariep, heeft d'heer Swancke, na hem &scheijden malen gewaarschout te hebben, eyndelik sijn officier last gegeven hem te vangen: waar op Steven hem opentlik tegen de justici heeft aangestelt, den officier ter aarden
werpende en: thaar uijt et hooft pluckende. Ende ontvlucht zijnde op ‘s conings bodem, is nu al voor de tweede maal ingedaagt.' 
RENTERGHEM, Steven van (I443)
 
66291 `Steven van Rentergem die sigh lange tijt onwilligh vertoont heeft om de publiquen godsdienst waar te neemen, heeft sigh nu eenigen tijt herwaarts neerstigh getoont in t bijwoonen van den publiquen godsdienst, de Heere wil zijne vorige staat
ter zijner beeteringe op zijn hert drukken. 
RENTERGHEM, Steven van (I443)
 
66292 `Steven van Rentergem van ons aangesproken zijnde, even obstinaat gevonden, en van sijn sonde overtuijgt zijnde, antwoordde indien ‘t dan soo is, salt soo blijven; is dan, in sijn oude sonde van dronckenschap, en &suijm van de publieke
godsdienst als voren bij provisie afgehouden, tot dat wij ons met wijser?, of met hulpe der E Classis van Walcheren sullen beraden hebben , oft niet nodig was soo een obstinaat mensch nu over de 24 jaren aan de anderen afgehouden zijnde om sijn
geduijrige ge: boosheijt (hoewel genougsaam als afgehouden zijnde) tot stichtinge en: tot exempel van anderen, als een verrot lit van de predikstoel, van onze gemeijnschap af te snijden ter tijt toe, dat hij uijt de stricken des duijvels
ontwake.' 
RENTERGHEM, Steven van (I443)
 
66293 `Susanneken Brants is heden voor ons in consistorio verschenen en heeft soo schultkentenisse voor de broeders gedaan over de fouten die haer int boeck te laste gelegt waeren.' Ze wordt niet langer afgehouden. BRANT, Susanna (I377)
 
66294 `Ter eere Godts, sepulture van jof. Magdaleene De Brune fa. Amant huysvrauwe van Jan Uuterwulghe, overleet den 25e maerte 1667. Bidt voor zyne ziele.' BRUIJNE, Magdalena de (I6704)
 
66295 `Uit Marke en Calais vestigden anderen zich in 1637 en 1638 in St Anna ter Muiden en omgeving.' DAMMAN, Guilhelmus (I1837)
 
66296 `Van Dixmuiden geluckelik ‘t huijs gekomen zijnde heb alles in de gemeijnte wel in order gevonden de h: dienst oock doorgaans wel bij de bovengemelte broeders, volgens de lotinge, waargenomen zijnde. IMMENS, Robertus (I1843)
 
66297 `Van ghedect thebben de voors. drie veynsters met gley' f 6,-; `Over het matsen van noortveynstere hier te voren eens ghe[matst?] en: by tempeeste van wynde anderwerf inneghestort, metg. dezelve kercke beset en: ghewit thebben' f 15,-. GEERAERT, Adriaan (I6192)
 
66298 `Van het paveren van de kercke, duerdien het paveersel hier te voren ghemaeckt duer het instorten van noortveynstere gheheel instucken ghevallen was' f 6,20. GEERAERT, Adriaan (I6192)
 
66299 `Van toeghemast thebben de zuudtveynstere.' GEERAERT, Adriaan (I6192)
 
66300 `Velen van dese gemeijnte bevonden zijnde gans dom en onwetende te zijn, selfs ontrent de eerste beginselen der Leere Christi hebben haer [in marge: den 20 jan 1675] opentlick vriendelik gebeden te willen komen leeren, en sich te laten
onderwijzen' en wie niet komt zal afgehouden worden. Omdat men gevolg heeft gegeven aan deze oproep hoefde er niemand afgehouden te worden, behalve 
CASEN, Jaquemijntje (I595)
 

      «Prev «1 ... 1322 1323 1324 1325 1326 1327 Next»


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.