Print Bookmark

Notes


Matches 66,051 to 66,100 of 66,334

      «Prev «1 ... 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 ... 1327» Next»

 #   Notes   Linked to 
66051 [verder nog obligaties etc.] BRUIJNE, Jacobus de (I4251)
 
66052 [verder uitwerken@] VERSTEGEN, Casper (I1275)
 
66053 [verderop beschreven:] AMEELE, Jacobus van den (I2941)
 
66054 [verderop beschreven:] SMIT, David de (I3656)
 
66055 [verderop beschreven] ROY, Jacobus le (I3127)
 
66056 [vergissing, had in het, nu verloren gegane, trouwboek ingeschreven moeten worden en is dus ook licht doorgehaald] HECKE, Michiel van (I2367)
 
66057 [verkoop zie 9.4.1813 hieronder] ROY, Jacobus le (I3127)
 
66058 [verkort] VRIESE, Catelijntje de (I1716)
 
66059 [verkort] CORNELIS BRUINISSE 1: 2: 3 MUNCK, Izaak de (I3575)
 
66060 [verticaal doorgehaald met 1 streep] CAPPAERT, Adrianeken (I8014)
 
66061 [verwant aan ds Cornelius Demetrius de Maets?] MAATS, Louis de (I6236)
 
66062 [vinden allerlei voorbereidingen met de Classis Walcheren plaats ivm emeritaat Inia] INIA, Johannes (I2921)
 
66063 [Volgen de gepachte landen] HERNY, Pieter (I2347)
 
66064 [Volgen de gepachte landen] HERNY, Antheunis (I2424)
 
66065 [Volgen de gepachte landen] HERNY, Jacobus (I2452)
 
66066 [volgen het huw contract dd 14 nivose VIII en de Acte van voogdij dd 14 pluviose X BRUIJNE, Susanna de (I3310)
 
66067 [volgens HQJ p 180] BASTING, Marinus (I1852)
 
66068 [volgt de inventaris] WAAIJENBERG, Isaac van (I2695)
 
66069 [Volgt de verrekening] SCHEERS, Joannes (I2294)
 
66070 [volgt de verwerving van de goederen door Jacobus Le Roij]. ROY, Jacobus le (I3127)
 
66071 [Volgt dezelfde inventaris als gemaakt op 18.2.1802, nu aangevuld met Goud en zilver, Kleederen en de Lasten.] BRUIJNE, Susanna de (I3310)
 
66072 [volgt een letterlijke overschrijving en daarna een korte geschiedenis van kerkelijk St Anne] JANSSEN, Jacobus (I3240)
 
66073 [volgt nogmaals uitgebreid verslag van ds J.M. Voijer, pred te Oudelande, zwager van de overledene] HARINCK, Cornelis Hendrik (I3424)
 
66074 [Voorbladen ontbreken] Vijf wezen. NUET, Christina de (I2178)
 
66075 [voorste stuk ontbreekt] 1668 SCHOTTERE, Guillame (I80)
 
66076 [voorste stuk ontbreekt] 1668 SCHEERS, Boudewijn (I1325)
 
66077 [Was Jaquemijntje eerst 2 maanden getrouwd met soldaat Rutgert Hendricx?] UXEM, Jacomijntje van (I1343)
 
66078 [welke Philip is dit? Kijk L Aardenburg] HALLUIJN, Jan Philip (I2868)
 
66079 [Zeeland12/0631] No. 72. L'an milhuitcentsept, le trenteun juillet a deux heures de relevee a la requete de ADRIAN BOKELAER, charpentier actuellement demeurant a Schoondijke, veuf de feu PIETERNELLE DE WINNE, precedemment veuve de feu JEAN
CAMBIER, decedee a Sainte Anne le dixhuit septembre milhuitcentsix, tant en son nom personnel a cause de la communaute qui a existe entre lui et sa defunte epouse, qu'en qualite de tuteur legal de sa mineure CORNELIE BOKELAER, issui de son
union avec feue la predite PIETERNELLE DE WINNE, ensuite a la requete de JEAN DE SMIDT, journalier a Breskens, tuteur de ISAAC CAMBIER et JAQUES CAMBIER mineurs delaisses par la predite defunte PIETERNELLE DE WINNE, procrees en mariage avec feu
son dit epoux JEAN CAMBIER. 
WINNE, Pieternella (I4557)
 
66080 [Zeeland13/0125] No. 34. Aujourd'hui le treize avril de l'an mil huit centneuf a deux heures de relevee, a la requete et en presence de FREDERIC HENRI ZEGERS, charpentier a Saint Anne, comme aijant en mariage JEANNETTE PLATSCHART, fille de feu
ADRIAAN PLATSCHART, fils d'ADRIAAN. 
PLASSCHAART, Jacomina (I3065)
 
66081 [Zeeland13/0137] no.6. Aujourd'hui le neuf janvier de l'an milhuitcent neuf. A la requete et en presence de JAQUES LE ROIJ, cultivateur, de JEAN LE ROIJ, tailleur, tous deux fils de feu PIERRE LE ROIJ et de feu SUZANNE LEVINE DAMES; de MARIE
HERNIJ, precedemment veuve de feu PIERRE LE ROIJ, aussi fils du dit feu PIERRE LE ROIJ et de feu ladite SUZANNE LEVINE DAMES, actuellement en mariage avec JEAN VAN DE AMEELE, cultivateur en qualite de mere et tutrice legale de JAQUES, ISAAC,
SUZANNE et de SARA LE ROIJ, procrees en mariage avec feu son dit epoux PIERRE LE ROIJ, de JOSSE LIJSSENAAR, boutiquier, comme pere et tuteur legal de ABRAHAM LIJSSENAAR, procree en mariage avec MAGDALENE LE ROIJ, fille du dit PIERRE LE ROIJ,
fils de PIERRE et de la dite MARIE HERNIJ et finalement de FREDERIC HERNIJ ZEGERS, charpentier comme aijant en mariage JANNETTE PLATSCHART, dille de feu ADRIEN PLATSCHART et de feu SUZANNE LE ROIJ, fille du dit feu PIERRE LE ROIJ pere et de la
plus dite SUZANNE LEVINE DAMES, tous demeurant a Saint Anne. Les dits JAQUES LE ROIJ, JEAN LE ROIJ, JEANNETTE PLATSCHART, cette derniere par representation de feu sa mere la predite SUZANNE LE ROIJ, capables a se dire et porter heritiers chacun
pour un quart a la succession de feu JACQUES LE ROIJ en son vivant particulier, fils de PIERRE LE ROIJ et de IZABELLE ONOF, leur oncle decede a Saint Anne susdit le deux janvier milhuitcent neuf et les dits mineurs [0138] JAQUES LE ROIJ, IZAAC
LE ROIJ, SUZANNE LE ROIJ, SARA LE ROIJ et ABRAHAM LIJSSENAAR, du chef de leur dit pere et grandpere PIERRE LE ROIJ, fils de PIERRE, chacun pour un cinquieme du quart restant. 
ROY, Jacobus le (I2873)
 
66082 [Zeeland2009/01703] Inventaris gemaeckt van de goederen naegelaten bij wijlent MAIKEN SCHAETSE overleden op St. Anne ter Muijden sonder bekende erffgenamen aldaer op dato deser. Sijnde desen jnventaris gemaeckt in presentie van de onders/
schepenen, griffier ende officier?? op den twaelffde feb/ XVI tweeentnegentich 
SCHAETSE, Maeyken (I556)
 
66083 [Zeeland2009/1408] Inventaris van alle de goederen, soo roerende als onroerende, actien, crediten en contanten, als verdere goederen met ter dood ontruijmt en naegalaeten bij wijlent JACOBUS DE BRUIJNE, overleden ter stede en schependomme van
Sint Anne ter Muijden den tweeentwintigsten maart [01409] deses jaars seventienhondert eenenvijfftigh en van sijn vrouw MARIA FRANCOISE DE ZAGER (die bevoorens weduwe was van wijlent dheer BOUDEWIJN SCHEERS, mede alhier overleden den eersten
november seventienhondertvijfftigh. Gemaakt en in geschrifte gesteldt door mij PETRUS KLEIJMAN, notaris publicq gecreeert bij de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal, etc. residerende binnen de stadt Sluijs, althans sijnde [01410] te Sint Anne
ter Muyden voorschreven ter presentie van monsieur ADRIAAN KLEIJMAN en REIJNIER SCHANSMAN als getuygen. Welken jnventaris is gemaekt ter requisitie en op aanwijs van monsieur JOHANNIS DE ZAGER, borger en mr. smit binnen de stad Sluijs
voornoemt, oom en in qualiteit als wettelyken voogt maternel, voorts behoudens het recht van deliberatie volgens acte daer van voor ons notaris en getuijgen gepasseert den weesen SARA en JACOBUS DE BRUIJNE, kinderen van voorschreven JACOBUS DE
BRUIJNE [01411] en sijn voor overleden vrouw MARIA FRANCOISE DE ZAGER. Item van MARIA en MAGDALENA SCHEERS, kinderen van deselve MARIA FRANCOISE DE ZAGER en wijlent haer eersten man BOUDEWIJN SCHEERS, gesamenlijke erffgenamen van de naerschreve
goederen off soo en gelijk t sijnen tijde sal werden gedeclareert. 
BRUIJNE, Jacobus de (I2318)
 
66084 [Zeeland2009/1683] [Kantlijn: Overgebraght bij den rendant etc. 29 november 1730] BUIJCK, Pieternella (I8692)
 
66085 [Zeeland8/0411] No. 100. Inventaris van alle de goederen, zo roerende als onroerende, middelen en effecten, actien, crediten en contanten met de dood ontruymd en nagelaten by wyle SUZANNA MAGDALENA LE ROIJ, gewoond hebbende en op den elfden
Germinal twaalfde jaar der Fransche Republiek overleden te Sint Anne, nalatende tot haare erfgenamen benevens haar man een minderjarige weeze met name ABRAHAM LYSSENAAR, oud tweeen een half jaaren, by de overledene in huwelijk geprocreeert by
JOZIAS LYSSENAAR die als weduwenaar bezitter en proparte erfgenaam ten dezen sterfhuyze is gebleven en met wiends overledene in gemeenschap van goederen is getrouwt geweest blykens grosse huiwelyks contract gepasseerd voor den notaris ABRAHAM
VAN DEN BROECKE en getuygen te St Anna voornoemd den vyftienden Brumaire negende jaar ge:enregistreerd te Oostburg den vyftienden derzelve maand door LIJNEN? die heeft ontfangen zes francs, zestig centimes, etc. Welke jnventaris is gemaakt en
in geschrifte gesteld ter requisitie en op aanwys van gemelde JOZIAS LYSSENAAR, in zyne voorschreve qualiteit, mitsgaders ter presentie van PIETER NAAIJE, filius ISAAC, woonagtig te Sint Anne voornoemd in qualiteit als wettelyke beëedigde voogd
maternel over de voorschreve weeze, door mij MATTHEUS HENNEQUIN, openbaar notaris ter residentie in de commune van Sluys, scerde?? communael, arrondissement van het Departement der Schelde ter presentie van de burgers WILLEM ADRIAAN PALM
VERBEKE te Sluis en JOHANNES NAAIJE wonagtig te St Anna en van competente ouderdom als getuijgen op heden den twintigsten Germinal twaalfde jaar en dat successivelyk de ontzegelinge door den Vrede rechter is geschied, zynde alle de na te melden
goederen gepresen [0412] door den burger FRANCOIS BOKKELAAR, als daar toe door voornoemde voogd verkoozen en door den Vrede Rechter beëedigt. 
ROY, Magdalena Susanna le (I3353)
 
66086 [Zie de landmeterskaart van het Craeijenspolderken] AFFELEN, Clement van (I7198)
 
66087 [Zie kaart 26 mei 1859 achter akte dd 17.6.1859, verpachting Domaniale goederen] BUIJSSE, Johannes Baptiste (I3816)
 
66088 [Zie kaart 26 mei 1859 achter akte dd 17.6.1859, verpachting Domaniale goederen] CAMMAERT, Augustinus Henricus (I3843)
 
66089 [zie Maria de Cherf geh met Huybrecht Schipper voor de connectie] VOS, Niclaes de (I993)
 
66090 [zie ook: andere Cornelis Lombaert] BEILS, Gheleyn (I7939)
 
66091 [Zie verder GAS 920, 21.9.1740] BOCQUÉ, Jan (I2323)
 
66092 [zij verzoeken iemand naar hun schepenkamer te sturen] ofte op dysendaghe eerstcomende ten neghen hueren voor de noene twelcke wesen zal den 18den decembre omme den voorn Mr Willem Spinder heesch te maeckene SPINDER, Willem (I7659)
 
66093 [Zijn Johanna Ruckebus en Maria van Mechelen schoonzusters?] MECHELEN, Maria van (I3110)
 
66094 [Zoon van Jaques Lalleman van ca 1590?] LALLEMAN, Isaac (I484)
 
66095 [zoon van Steven van Rentergem?] RENTERGHEM, Jan van (I6240)
 
66096 [zuster van Christijntje Lij?] LIJ, Ammonica de (I1376)
 
66097 [zuster van Guiljaem Provoost? Zeer wrsch wel van Jaquemijntje Provoost, die ook uit Steenwerck komt rond 1640.) PROVOOST, Maeijken (I1497)
 
66098 [zuster van Josijntje?] LOO, Prijntje van (I6234)
 
66099 [zuster van Monica du Lij?] LIJ, Christijntje de (I1675)
 
66100 […] HENDRICX, Adriaen (I7881)
 

      «Prev «1 ... 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 ... 1327» Next»


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.