Print Bookmark

Notes


Matches 66,151 to 66,200 of 66,334

      «Prev «1 ... 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 Next»

 #   Notes   Linked to 
66151 `Clement Hercke en Jacop Maertens clocluuders over't luuden van de messe ghedaen teghens de peste' MAERTENS, Joos (I1038)
 
66152 `Clement Hercke en Jacop Maertens clocluuders over't luuden van de messe ghedaen teghens de peste' HERKE, Clement (I6116)
 
66153 `Clement Hercke en Jacop Maertens clocluuders over't luuden van de messe ghedaen teghens de peste' MAERTENS, Jacob (I6117)
 
66154 `Daarop heeft de kkraad besloten (in aanmerking neemende de ongemene vlijt welk Ariaantje Dirkse in de kommerlijke omstandigheden in welke zij zig gedurende eenige maanden met een ziek man en drie klijne kinderen bevond aanwende om voor haar
huisgezin te zorgen en hoe zij alle vermogen inspande om nog staande te blijven) besloten voorn. Josias Basting en huisvrouw zeven ponden vlaams tot alimentatie te geven en toegezegt dat zij dat bij aldien het geld in tijd en wijle werd
wedergegeeven men het dan daarvoor houden zoude dat zij met dit geld niet gealimenteerd geworden waren.. 
DIRKS, Adriana (I3325)
 
66155 `Daarop is Andries Burgo uit de gijselkamer des selven daags ontslagen. BURGO, Andries (I3125)
 
66156 `Dan de pred. stelde de vergadering voor oogen hoe onbetamelijk het was, een jongeling, ... ... dan tot een kkraads lid geschikt, te verkiezen met voorbijgaan van andere stigtelijk en in alles zeer geschikte leeden, vooral daar na verpligt is
om de goede orde, gehuwd boven ongehuwd te prefereren, en dus stigtelijkheid en deftigheid in een kkraad zo veel mogelijk betoond ja naast? in het ooge gehouden worde. De pred. heeft zich vergenoegt zijn ongenoegen hierover te kennen te geven,
en voor het overige voor rekening van de verkiesers overgelaaten, en dus is de jongeling Jan Plasschaart tot diaken verkoozen.' 
PLASSCHAART, Johannes (I2974)
 
66157 `dat Celia Blondeel wed van wijlen Philippus Coppens, gisteravond tussen zes en zeven uren, in de kamer bewoond bij Philippus de Smidt, gedeelte makende van het huis van Jacobus le Roij de oude, in de wijk van Greveningen N, bevallen is buiten
het huwelijk van enen zoon...' 
BLONDEEL, Celia (I3866)
 
66158 `de censure is oock geschiet die hier boven verhaelt is ende vriendelijck aengenomen'. MEESTER, Daniel de (I348)
 
66159 `de gedaagde fait maakte van graenen te maelen sonder daarvan biljetten te hebben' zijn daarop `de collecteur Jacobus Verhoeve geadsisteert met de beledigde geregtsbode en sheeren dienaer deser stad [Mattheus Croquette], sig op vrijdag den
negenden october 1739 voor de middag tusschen tien en elfft uuren hadde begeven na den wintkoorenmolen alhier [St. Anne], waarop den gedaagde als moolenaer was malende'. De molenaar toont biljetten voor een aantal zakken meel. De dominee wordt
gevraagd verder in de molen naar meel en granen te zoeken en meldt dat hij nog een zak tarwemeel heeft gevonden onder de trap naar de bovenzolder. Hiervoor kan de molenaar geen bewijs van belasting laten zien met het argument dat het gaat om
meel en graan dat hem als molenaar toekomt. Wanneer de gerechtsbode naar boven wil gaan om de zakken in beslag te nemen, wordt hij daarin `feitelijk belet door de gedaagde onder veel gevloek en getier, seggende de gedaagde onder anderen dat
geen donder daar op soude komen'.  
ANDRIESSEN, Daniel (I2833)
 
66160 `De huisvrou van Claas Kiekens, hoewel haar partij alles vergevende, vond sig ongestelt om nog voor dese reize te communiceren, is daarom ontboden, doch niet verschijnende, afgebleven.' DEINE, Agnes de (I1582)
 
66161 `De huisvrou van Claas Kiekens, hoewel haar partij alles vergevende, vond sig ongestelt om nog voor dese reize te communiceren, is daarom ontboden, doch niet verschijnende, afgebleven.' NEVELE, Tanneke van (I2595)
 
66162 `De kerkenraad in aandacht nemende dat het huis van wijlent de weduwe Adriana Basting [lees: Adriana Dirks] bij derzelven dood aan de diakonie vervallen, den 28 januari, laatstleden publiek en met den stokke verkocht zijnde aan Joannis Focke,
ook eerstdaags wettig aan den kooper stond getransporteerd te worden' is de predikant Jacobus de Kanter gecommitteerd om te tekenen. 
DIRKS, Adriana (I3325)
 
66163 `De kerkeraad heeft verstaen dat de weduwe van Jan Hennekeij van nu voortaen weder interest sal geven van ‘t capitael van den armen gevestigt op haer huijs.' ACKAERT, Josina (I1713)
 
66164 `De kkraad heeft geresolveert hem en sijn vrouwe de kerkelijke attestatien te geven onder die conditie te vooren genoemt [nl dat hij zich zou neerleggen bij datgene wat in de attestatie gemeld zou worden] gelijk dan ook geschiet is zoo dat onze
kerkeraad nu van Johannes van der Strate en sijn vrouwe af zijn en haar beijde aan de aardenburgse gemeynte en derselvers opsienders hebben aanbevoolen.' 
STRATE, Johannes van der (I2442)
 
66165 `De misnoegheijt en afkeerigheijt van schepen de nut en zijn huijsvrouwe blijven als vooren.' HERNY, Magdalena (I1918)
 
66166 `De ouden Plasschaart continueert nog in sijn sonde.' Afgehouden. PLASSCHAART, Adriaan (I6083)
 
66167 `De pastoor heeft verzocht dat men Pr Clayss. uuter Wulghe zoude hooren ende ondervraghen, of hij tegen zijn knape, die cranck lag ende den pastoor begheert hadde om te biechten, niet en zoude gezeyt hebben, dat hy de pape niet van doene en
hadde, en dat hij hem biechten zoude jeghens Godt almachtig.' 
UUTERWULGHE, Pieter Claijssen (I7376)
 
66168 `De predikant en ouderling hebben in de huijsbesoeckinge die meyt daer over ook aengesprooken dewelke seijde dat die geruchten waren verspreijd door een daghuerder die rustdaegs gekomen zijnde aen ‘t huijs van de Kan om werck, soo hadde de Kans
vrouw de meijt na de kamer gesonden tot C. de Kan om hem te vragen of er werk was, gaende de vrouw na het duvekott, wanneer C de Kan de meijd aen de deur of nog in de kamer zijnde bij de hand hadde gegrepen en geseijt komt hier bij mij niet
wetende dat de vrouw van ‘t duijvenkott te huijs en aen de kamerdeure gekomen zijnde sulks sag en hoorde, die daer op wel 2 ueren lank hem C de Kan gescholden en uitgemaeckt hadde, dat hij soo en soo eene was, en met andere meijden ook soo
geleeft hadde etc, ‘t welck dan dien daghuerder nog buiten aen de deur staende gehoort en alomme verspreijt heeft.' 
CAN, Nicolaas de (I2217)
 
66169 `De smit en Jaques de Bruine continueren, en nog de eene in sijn godloose sonden, en den ander in sijn partijschap.' BRUIJNE, Jacob de (I1925)
 
66170 `De smit en Jaques de Bruine continueren, en nog de eene in sijn godloose sonden, en den ander in sijn partijschap.' BASTING, Abraham (I2495)
 
66171 `De vergadering heeft ten zelfden dage geoordeeld dat het hoogs noodig was om eenen nieuwen diacen te verkiezen in plaets van den overledenen diac: en stadsbode Ab: de Kan. CAN, Abraham de (I3267)
 
66172 `Dees commissie hebben de pred. en ouderl. uitgevoert, daar van rapport gedaan, en is goedgevonden, de naam der gecensureerde personen, niet in het Akteboek, maar in een ander daartoe bepaalt boekje te schreiven, op dat de zelve bij het
atteste? van t censuur zoude kunnen uitgeschrapt werden.' 
JANSSEN, Jacobus (I3240)
 
66173 `den Stedebode Jan Lootius van dat hy op den 6 April 73 na paesschen ghereyst es met gheslote brieven tot Dam:e aen den griffier van Houcke en Muenikereede.' LOOTENS, Jan (I6136)
 
66174 `Denzelven [herbergier] voor diesser verteirt was by heer Jan haerup ghecomen zijnde, om capellaen te zyne ten respecte van zijn moyte en 't doene van een messe' ZOETAERT, Pieter (I6131)
 
66175 `Denzelven [herbergier] voor diesser verteirt was by heer Jan haerup ghecomen zijnde, om capellaen te zyne ten respecte van zijn moyte en 't doene van een messe' HAEROP, Jan Sampson (I6138)
 
66176 `Dese waren alle &sogt.' NUET, Jacobus de (I1980)
 
66177 `Dese waren alle &sogt.' BELLINCK, Pieter (I2205)
 
66178 `Dese waren alle &sogt.' PUIJDT, Pieternella de (I2301)
 
66179 `Dese waren alle &sogt.' SERJANT, Abraham (I2504)
 
66180 `dewijl wij opt Pas predickende, de broeders geconsidereert hebben dat niet gevoechlijck de voorbereidinghe voor avontmael soude connen op den zaterdach gedaen werden, so is geresolveert dat men het soude laten aenstaen tot dat God sal gelieven
ons wederom te laten in onse ordianire plaetse predicken.' 
MEESTER, Daniel de (I348)
 
66181 `Die allermeest schurfdig zijn waren niet ‘t huijs'. INIA, Johannes (I2921)
 
66182 `die weijnig daegs na het vinden van de kappe op de selfde plaetse enig gelt gevonden soude hebben' maar dat is na onderzoek onwaar bevonden omdat Prijntje de Nut nergens van weet. Haar nogmaals gevraagd hoe ze aan de kap gekomen is. Ze
antwoordt `gevarieerd': tegen de een zegt ze dat ze hem van Bieren? Dochter als `bruytstuck' gekregen had en tegen een ander (waar ze nu bij blijft) dat ze hem in een `gracht gevonden hadde omtrent Barthel Pauwels, daer se gene borgh gehouden
hadde, sonder yemant van de buyren, die den wegh gebruycken, eenig kennisse te doen.' 
NEVELE, Clara van (I1620)
 
66183 `Dit kind heb ik in het bovengenoemde gasthuis gedoopt den 1 April 1872, FOKKE, Johanna (I5036)
 
66184 `Dms Praeses merkte hierop aan, dat hoezeer hij genegen was om voornoemde Christiaan te helpen, hij egter swarigheid zoude maken, om Christiaan bij wijze van alimentatie eenigzints te soulageeren, vermits Christiaan den Luthersen godsdienst
toegedaan en dus geen lidmaat was van deze gemeente ‘t welk ligtelijk in ‘t vervolg van schadelijk effect zoude kunnen zijn, ingevalle alhier iemand van den Roomsche Godsdienst mogte nederzetten'. 
REUVER, Christiaan de (I4400)
 
66185 `Dog dese personen zijn in consistorie tot dat eijnde niet voor ons gekomen: toegekomen door een zeeker misverstant zoo wij van agteren gehoort hebben zoo dat zij lieden niet uit quaadaardigheijt zijn agter gebleven.' MUNCK, Jacob de (I2782)
 
66186 `Dog dese personen zijn in consistorie tot dat eijnde niet voor ons gekomen: toegekomen door een zeeker misverstant zoo wij van agteren gehoort hebben zoo dat zij lieden niet uit quaadaardigheijt zijn agter gebleven.' ANDRIESSEN, Daniel (I2833)
 
66187 `een woonhuijs, smidse en stallinge met de erve daar annex... op het plain ofte plaatse, oost van voren tegenover het stadhuijs, west van agter tegen d'erve van d'erven de Bruijne, zuijd tegen het huijs van Pieter van de Kerkhove, en noord
tegen het huijs van Mattheus Croquette... 
SCHEERS, Debora (I2422)
 
66188 `een woonhuijs, smidse en stallinge met de erve daar annex... op het plain ofte plaatse, oost van voren tegenover het stadhuijs, west van agter tegen d'erve van d'erven de Bruijne, zuijd tegen het huijs van Pieter van de Kerkhove, en noord
tegen het huijs van Mattheus Croquette... 
HEE, Adriaan van (I6321)
 
66189 `Eenige moeilijkheden door ... tusschen Noé Quadamus en sijn huijsvrouw aen de eene sijde, ende tussen Leuntien Jans en Catelijne Nachtegaels aen de andere sijde, sijn begeleit? en de voorgeschrevene persoonen onder malcanderen verschoont'. QUADAMUS, Noé (I1163)
 
66190 `Eenige mogelijkheden door ................. tusschen Noé Quadamus en sijn huijsvrouw aen de eene sijde, ende tussen Leuntien Jans en Catelijne Nachtegaels aen de andere sijde, sijn begeleit? en de voorgeschrevene persoonen onder malcanderen
verschoont'. 
JANS, Leuntje (I6088)
 
66191 `Eenige mogelijkheden door ................. tusschen Noé Quadamus en sijn huijsvrouw aen de eene sijde, ende tussen Leuntien Jans en Catelijne Nachtegaels aen de andere sijde, sijn begeleit? en de voorgeschrevene persoonen onder malcanderen
verschoont'. 
NACHTEGAELS, Catelijne (I6089)
 
66192 `Elisabeth van der Strate, huisvrouw van Adriaan Kleyman heeft zig onderworpen en leedwezen betoond'. Weer toegelaten. STRATE, Elisabeth van der (I2474)
 
66193 `En de daags daar aan heeft den predikant versogt uit last van de kerkeraat dat den jongen Plasschaart sig van het avondmaal hadde te onthouden wegens de gegeven ergernisse van op den danck, vast en biddag te werken met de peerden met versuim
van den godtsdienst.' 
PLASSCHAART, Johannes (I2759)
 
66194 `en hebben Monsr: Kleyman die hem heeft onderworpen om leetwezen te betuygen bij de doop van zijn kind in de consistorie nu ook nadat hij zijn kerkelijke attestatie van Middelburg ons heeft overgegeven... STRATE, Elisabeth van der (I2474)
 
66195 `En soo is hij uijt consistorie uitgegaan en deszelven avonts sig weder in dronkenschap verlopen. STRATE, Johannes van der (I2442)
 
66196 `Ende also Tanneken van den Driessche na de middagh vant voorledene nachtmael van haer man op een vuyle, daer immers volgens haer eigen bekentenisse ontbloodt op het bedde bij Adriaen Adriaensen was bevonden' en omdat zij geen spijt betuigde is
zij voorlopig afgehouden. 
BROEKE, Tanneke van den (I476)
 
66197 `Er werd goedgevonden weder in te voeren het gebruik der Voorbereidingspredicatie, voor een tijd achtergelaten, en daartoe bestemd Zaturdag nam. te half twee ure. In deze Voorbereiding zou tweemaal ‘s jaars beurtelings uitgelegd worden de
belijdenis van de voornaamste artikelen der Herv. leer, en tweemaal ‘s jaars tot het Avondmaal gestemd door vrije teksten. Eindelijk, zij, die kinderen te doopen hadden, moesten daarvan den vorigen behoorlijk kennis geven aan den Schoolmeester,
en de Doop zou niet bediend worden, wanneer, zonder gewigtige redenen, de vader daarbij niet aanwezig was.' 
APPOLONIUS, Willem (I1838)
 
66198 `Ferdinande de Backer noch debet sijnde aen de armen bij de 24 pond Vlaams, sal daar over, alsoo hij doot is, sijn soone aengesproken werden.' BACKERE, Ferdinande de (I2508)
 
66199 `Ferdinande de Backer noch debet sijnde aen de armen bij de 24 pond Vlaams, sal daar over, alsoo hij doot is, sijn soone aengesproken werden.' BACKERE, Ferdinande de (I5794)
 
66200 `Franchois Luux, vrylaet in Oostkerckerambacht en inwoner dezer stede oudt lx jaeren of hontrent... zegt dat hy vele by denzelven mr Blasius gheweist heift', en verklaart niets ten nadele van Blasius te weten. LUUX, Francois (I6128)
 

      «Prev «1 ... 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 Next»


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.