Print Bookmark

Notes


Matches 101 to 150 of 66,334

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 1327» Next»

 #   Notes   Linked to 
101 comp Pieter Hennekeij verklaart schuldig te zijn aan Heinderick van Ecke schepen deser stede 14 pond 10 groten vlms welcke schult is gesproten over verschoten gelde die den voors van Ecke voor den voors Hennekeij heeft betaelt om sijn peert
ofte merrie te lossen ofte vrij te coopen welken tot buijt was gemaekt door den Fransche partie in teken der waerh: ende tot versekeringhe verbindt den voors Hennekeij ... specialijck twee koeijen ende een roode veerse gaende op haer tweede
jaer... 
HECKE, Hendrik van (I1762)
 
102 de kinderen van Maeijcken de Cerf te weten VOS, Niclaes de (I993)
 
103 Drie achtste deelen in 4 gem 270 roeden weiland in het 2e begin van de Robbemoreelpolder, palende aan de ene zijde aan het land te voren van Pieter Kousmaker en aan de andere zijde aan Pieter de Bruijne. Zijnde de voorschr partij weiland
herkomstig uit de nalatenschap van wijlen Adriaan Platschaart, den eersten van dien naam, en op de verkoopers bij successie gedevolveerd. 
PLASSCHAART, Jacobus Adriaan (I4377)
 
104 erven Anthony de Conynck: 2 gemet, 84 roeden CONINCK, Antheunis de (I39)
 
105 erven Pieter Witoog: 3 gemet, 276 roeden WITTOOGHE, Pieter (I178)
 
106 fo 62 SIJGHEM, Anthone van (I8247)
 
107 Franchois Koolen: 2 gemet, 198 roeden COLES, Francois (I1146)
 
108 get Daniel Callaart, Maria Alewijn LAMENS, Pieter (I2429)
 
109 getuige Tanneken Verbiest wed van Stoffel Schotters, vermits haere jegenwoordige indispositie... omme deselve weduwe thaeren huijse te comen hooren ende getuigenisse doen geven van tgene sij gehoort ende gesijen mochte hebben... GEERSEN, Clement (I988)
 
110 Gillis Hacx ende sijn huisvr Marij Petijt verkopen aen Dirick Delve commijs ter recherche binnen Sluijs... 1 gem 97 roeden lants in de polder geseijt het maneschijn abouterende met het suijtoosteijnde aen den greveningsen dijck, met den
suijtwestsijde jegens tlant van dhr mr Johan Sandra , noortwest tegen de waterganck ende noortoost d'erfgenamen Daniel Hendricx... 
DELVE, Dirick (I6950)
 
111 Gillis Hacx ende sijn huisvr Marij Petijt verkopen aen Dirick Delve commijs ter recherche binnen Sluijs... 1 gem 97 roeden lants in de polder geseijt het maneschijn abouterende met het suijtoosteijnde aen den greveningsen dijck, met den
suijtwestsijde jegens tlant van dhr mr Johan Sandra, noortwest tegen de waterganck ende noortoost d'erfgenamen Daniel Hendricx... 
HACKS, Gillis (I623)
 
112 Guiljaem de Rycke is aangesproken en `aengeseijt dat hem belast was aen te segghen'. RIJCKE, mr. Guiljaem Adriaans de (I406)
 
113 Het collegie qualificatorum hebbende dese obligatie oversien hebben bevonden dat deselve is overgedragen op het huijs van Sander de Bever en? toecomende Jan Hennekeij soo dat uijt cragte van dese obligatie niet meer te eijschen is, actum in
onze consistorie den 4 maert 1695 ende was ondertekent Jacobus van der Straeten sijnde alsdan administrerende diacon in gevolge van welcke voldoeninge den selve brieff is berooft van sijn segel en doorsneden den date ut supra. 
PUTTE, Pieter van de (I193)
 
114 Het collegie qualificatorum hebbende dese obligatie oversien hebben bevonden dat deselve is overgedragen op het huijs van Sander de Bever en? toecomende Jan Hennekeij soo dat uijt cragte van dese obligatie niet meer te eijschen is, actum in
onze consistorie den 4 maert 1695 ende was ondertekent Jacobus van der Straeten sijnde alsdan administrerende diacon in gevolge van welcke voldoeninge den selve brieff is berooft van sijn segel en doorsneden den date ut supra. 
SCHEERS, Boudewijn (I1325)
 
115 Het collegie qualificatorum hebbende dese obligatie oversien hebben bevonden dat deselve is overgedragen op het huijs van Sander de Bever en? toecomende Jan Hennekeij soo dat uijt cragte van dese obligatie niet meer te eijschen is, actum in
onze consistorie den 4 maert 1695 ende was ondertekent Jacobus van der Straeten sijnde alsdan administrerende diacon in gevolge van welcke voldoeninge den selve brieff is berooft van sijn segel en doorsneden den date ut supra. 
HENNEKEI, Johannes (I1386)
 
116 Het collegie qualificatorum hebbende dese obligatie oversien hebben bevonden dat deselve is overgedragen op het huijs van Sander de Bever en? toecomende Jan Hennekeij soo dat uijt cragte van dese obligatie niet meer te eijschen is, actum in
onze consistorie den 4 maert 1695 ende was ondertekent Jacobus van der Straeten sijnde alsdan administrerende diacon in gevolge van welcke voldoeninge den selve brieff is berooft van sijn segel en doorsneden den date ut supra. 
BEVER, Sander de (I1617)
 
117 Het collegie qualificatorum hebbende dese obligatie oversien hebben bevonden dat deselve is overgedragen op het huijs van Sander de Bever en? toecomende Jan Hennekeij soo dat uijt cragte van dese obligatie niet meer te eijschen is, actum in
onze consistorie den 4 maert 1695 ende was ondertekent Jacobus van der Straeten sijnde alsdan administrerende diacon in gevolge van welcke voldoeninge den selve brieff is berooft van sijn segel en doorsneden den date ut supra. 
BREUCKELANT, Jacobus (I1970)
 
118 Huis en molen van Guilliame de Bluets 10 pond BLUEDTS, Guilliame de (I2621)
 
119 huis van Jan de Bouk: 2 pond BOCK, Joannis de (I3514)
 
120 huis van Josias Bastinck: 8 pond 10 [is dit de juiste Josias?] BASTING, Josias (I2497)
 
121 Inghestelt ende daernaer verhoocht by Clais van Limburch tot 13 sch 4 gr ende es hem bleven dus hier 13 sch 4 gr LIMBURCH, Claes van (I8164)
 
122 Jacob Gheertssen van der Eeke HENDRIKS, Jacob (I6152)
 
123 Jacob Gheertssen van der Eeke CONINCK, Pieter de (I6159)
 
124 Jacob Gheertssen van der Eeke HENDRIKS, Joachim (I6160)
 
125 Jacob Gheertssen van der Eeke DANCKAERT, Cornelis (I6428)
 
126 Jacob Gheertssen van der Eeke SAMPSON, Sebastiaan (I6429)
 
127 Jacob Gheertssen van der Eeke VALENTIJN, Nicolaas (I6430)
 
128 Jacob Gheertssen van der Eeke MECHELEN, Jan van (I6432)
 
129 Jacob Gheertssen van der Eeke ARENTS, Inghel (I8003)
 
130 Jan Geersens: 3 gemet, 241 roeden GEERSEN, Jan (I946)
 
131 Jochem Asseel: 333:6:8 pond OZEEL, Jochem (I1541)
 
132 ten behouve van Louwerijns Maes present accepterende een hofstede groot 4 gem 2 lijnen 16 roeden lants, daer of de .. lijnen en 84 roeden zijn gelegen binnen het schependomme van der Mude noortwest bij de kercke in t 25e begin van de wateringe
van greveninge tusschen jonkvr Anna ende Maria fia mr Franchois van der Strate lant aende noortzijde een menwenwal? toebehoorende den heeren vinerzevrouwe? binnen Sluijs aende zuijtzijde ende aent westeijnde streckende metten oosteijnde crom
ende drijehoeckich aen de andere voorts zoo leggers zuijt daer tegen over de nieuwen wech int selve begin twee gem 29 roeden lant ende soo een vierkant stick tusschen de castellenije van Colaert Lefleure lant ende westzijde Cors: de Boulois aen
de oostzijde ende aende zuyteijnde streckende metten noorteijnde aen de meulewech 
PANTEN, Abraham (I6467)
 
133 ten behouve van Louwerijns Maes present accepterende een hofstede groot 4 gem 2 lijnen 16 roeden lants, daer of de .. lijnen en 84 roeden zijn gelegen binnen het schependomme van der Mude noortwest bij de kercke in t 25e begin van de wateringe
van greveninge tusschen jonkvr Anna ende Maria fia mr Franchois van der Strate lant aende noortzijde een meulenwal toebehoorende den heeren onzerevrouwe binnen Sluijs aende zuijtzijde ende aent westeijnde streckende metten oosteijnde crom ende
drijehoeckich aen de andere voorts zoo leggers zuijt daer tegen over de nieuwen wech int selve begin twee gem 29 roeden lant ende soo een vierkant stick tusschen de castellenije van Colaert Lefleure lant ende westzijde Cors: de Boulois aen de
oostzijde ende aende zuyteijnde streckende metten noorteijnde aen de meulewech 
MAES, Laurens (I6527)
 
134 ten profijte van Nicolaes de Vos balliu present die accepteert 2 lijnen nu vercavelt is tusschen den acceptant ende Mahieu van Ackeren so die d'andere helft is competerende VOS, Nicolaes de (I1)
 
135 ten profijte van Nicolaes de Vos balliu present die accepteert 2 lijnen nu vercavelt is tusschen den acceptant ende Mahieu van Ackeren so die d'andere helft is competerende ACKEREN, Mahieu van (I152)
 
136 ter vervanging van zijn schoonsuster Maeijken de Cherf beneffens den voors comparante sijn swager... CIEUX, Jaquemine (I49)
 
137 wed Francoijs Verstrate: onder f 2000 WYTTING, Maiken (I927)
 
138 weduwe Pieter Chieus: 5 gemet, 38 roeden LOGIERS, Francyntje (I499)
 
139   VOS, Nicolaes de (I1)
 
140   VOS, Nicolaes de (I1)
 
141   VOS, Nicolaes de (I1)
 
142   VOS, Nicolaes de (I1)
 
143   VOS, Nicolaes de (I1)
 
144   VOS, Nicolaes de (I1)
 
145   VOS, Nicolaes de (I1)
 
146   VOS, Nicolaes de (I1)
 
147   VOS, Nicolaes de (I1)
 
148   VOS, Nicolaes de (I1)
 
149   VOS, Nicolaes de (I1)
 
150   VOS, Nicolaes de (I1)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 1327» Next»


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2023.