Print Bookmark
Magdalena HERNY

Magdalena HERNY

Female 1685 - Aft 1712  (> 27 years)

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Less detail
Generation: 1

 1. 1.  Magdalena HERNY was born 1685, St. Anna ter Muiden; was christened 23 Sep 1685, St. Anna ter Muiden (daughter of Pieter HERNY and Marie van OVERSCHELDE); died Aft 26 Oct 1712.

  Notes:

  T St Anne

  1701 Johannis van de Kerckhove, meerderj jm won St Anne, geass met moeder Matia Kaestekers, eerst wed Lieven van de Kerckhove, daarna wed Claes Leupe, en met oom Abraham de Meyer, oud-schepen van Aardenburg, met Maghdalena Herny, geass met
  ouders Pieter Herny, oud-burgem van St Anne en Maria Overschelt

   

  T St Anne

  1712 Jacobus de Nut jm oud 21 jr, geass met vader Pieter de Nut, beide won St Anne, met Magdalena Herny, wed v burgem Johannes van Kerckhove, oud 22 [lees 27?] jr, won St Anne

   

  RAZVL 478

  fo 237

  13.7.1729

  comp Jacobus de Nuet in huw met Magdalena Hernij te vooren wed Jannis vd Kerkhove in sijn leven borgemr deser stede, hebben verkocht aan Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove alle drij meerderjarige kinderen van de voors Magdalena Hernij en
  wt Jannis vd Kerkhove, welke sijn accepterende

  - laest van de helft van een hofstede bestaende in huijs, stalling, bacqueete... staende op [ni] roeden chijnsgrond die men gelt aen dese stede tot 8 schel en 4 grooten jaerl, west van voren op het pleijn of plaetse, oost van agter tegen de
  navolgende partije lants, zuijt tegen de stats schoole en noort tegens de stats strate genaemt den korten ommeganck loopende na vrouw Geijle;

  - voorts de helft in een schuijre, wagenkot, stallinge en verdere timmeragie, met 59 roeden erve, daer de voorschr timmeragien op sijn staende, gelegen west tegen de voorn chijns erve, mitsgaders tegen de hoven van de stats schoole,
  predikantshuijs en tegen die van de huijsties van de eerste comparanten, nu laest gekogt van de gesamentl erfgen wt Maeijken Kaesstekers, suijt jegens de erve off boomgaert van de erfgen van wt Jan Boquet te vooren Charel Couwe, noort tegen de
  voors stats straet twintig voete breet uijtgeslagen, en oost jegens de navolgende partijen , en verhaeckende ten suijtwesthoecke met een streeptie ses roeden lanck en seven voeten breet, westwaers tot aen de Hoogstraete nu de plaetse;

  - item de helft in [ni] lant sijnde boomgaert, hoveninge etc, voor desen gekogt bij wt de voorgem Maeijken Kaestekers in twee differents tijden, van Gillis van Beveren en Catheline Verburgt, mitsgaders van de boedel wt Marij Petijt wed Gilles
  Hacx dd 10 dec 1692 en 21 jan 1693, de eerste van de voors twee partijen belast met een kerckerente van 3 schell 3 groten vlms, beijde de voors partijen abouterende west jegens de hier voor gemelde partije van 59 roeden, suijt jegens de erve
  van van de burgemr Boudewijn Scheers, te vooren Salmon de la Va, oost jegens de erve van schepen Romanus vd Ameele, en noort jegens de stats strate genaemt den korten ommeganck loopende na vrouw Geijle;

  - voorts de helft in 3 gem 3 roeden lants sijnde als nu boomgaart en weije in de wateringe van Greveninge int 23e begin aan de oostzijde van de kercke, west jegens het lant off boomgaert jegenwoordig aencomende Jacobus Boudrij, noort jegens
  tlant jegenwoordig toebehorende aen Pieter Bellinck te vooren dhr Kerrebroek, mitsgaders tegens de heerlijkheit van Swaenenburgh nu toebehoorende Pieter Hugenbaert, oost tegen tlant van de wed van Pieter Hernij de jonge, te vooren Jaquemina de
  Puijt, wed wt Pieter Cocuijt, zuijt tegen de St Anne of de hier voor genoemde stats strate, de gemelde 3 gem 3 roeden belast met een kerckerent van 10 schell 9 3/4 grooten sjaers;

  - voorts de helft van 3 gem 245 ½ roeden weijlant in den Brugsenpolder, staetenbodem, abouterende aen de oostsijde jegens tlant off weije jegenwoordig aencomende Johannes van Weenegem, te vooren de erfgen wt Jacob Pouwels, aen de westsijde
  jegens het lant van de erfgen Anthonij de Puijt, noort jegens de Grevelingsen dijck en zuijt tegens de navolgende partije.

  - Wijders de helft in 5 gem 38 roeden saeijlant te vooren weije in de Brugsen polder, noort jegens de even voor gemelde partije van 3 gemet 245 en een halve roede, met de oostsijde jegens tlant van de erfgen wt Elisabeth de Puijt laest wed
  Pieter de Nuet, aen de suijt sijde jegens de straete loopende van dese stat na het groote pas, en west het lant van de erfgen wt de voorgem Anthonij de Puijt;

   

  - item de helft in 6 gem 202 roeden weije in de polder Robbemorrel statenbodem, int 3e begin, abouterende met den noortsijde jegens het klinkerpatie mede loopende van dese stat na het groote pas, oost jegens het lant off dijktie aencomende
  juffr Catharina Oortman, wed Samuel Bar, zuijt tegen de weije van Jacobus van der Strate cum suis, en met de westzijde jegens de bieseweije als nu aencomende Abraham van Hecke, en de weesen wt sijn broeder Paulus van Hecke;

  - voorts nog de helft van 5 gem 2 roeden zaeijlant in de watering van Greveningen ten deele gelegen op staten bodem en ten dele als nu op keijsers bodem, daer de lemijtscheijdinge door is loopende, van outs genaemt de Molenwal, abouterende met
  de oostsijde tegens den boomgaart jegenwoordig aencomende Pieter Bellinck, en het lant aencomende de kercke deser stede noort tegens het lant van outs toegecomen hebbende de cappellerie van Colaert de Fevre, west deselve cappellerie, zuijt den
  ouden Molenwegh;

  - item de helft van een vierde, dus een achtste part in 2 gem [ni] roeden lant in de polder Robbemoreel voor de barriere, en daer de brugge op staet van de fortificatie van het groote pas, en daer jegenwoordig de straete en het klinkerpattie op
  leggen, en voorts de veste en fortificatie van t gem: groote pas, schietende met de oostsijde tegn de binnenvest vant selve pas, noort tegens de weije als nu aencomende Johannes van Weenegem, te vooren de heeren van Dijcke en van Hierschot,
  west tegen de weije als nu aencomende de weesen van Paulus van Hecke, en Pieternella Warre, zuijt tegen de oude straete als nu mede leggende in de voorn fortificatie wercken;

  Competerende de drij vierde parten van de voorn 2 gem [ni] roeden als nu aen Abraham van Hecke, ende voors weesen Paulus van Hecke en Pieternella Warre;

  - wijders nog de helft van een sesde, dus een twaalfde part van 4 gem 244 roeden weijlant genaemt de maeij weije gelegen in de polder Robbemoreel, abouterende met de noortsijde jegens het klinkerpattie lopende al mede van dese stat na het
  groote pas, met de westsijde jegens het lant van de armen deser stede, zuijt en oost jegens en in de voorn wercken off fortificatien van t geseide groote pas, waervan de vijf sesde parten competeren aen de wed: Pieter Hernij de jonge, Abraham
  van Hecke en de voors weesen van Paulus van Hecke en Pieternella Warre.

  Bedragende alle de voors landen in het gehel onder desen schependomme statenbodem te samen 23 gemeten 190 roeden , en mitsdien den alhier vergisten helft, behalven de helft in de gebouwen tot 11 gem 245 roeden competerende de tweede comparant
  vercooperesse het selve bij versterf van haeren eersten man Jannes van de Kerckhove, en de wederhelft aen de drij acceptanten bij erfenisse van hunne overl vader Jannis van de Kerckhove, die tselve int geheel hadde bij erffenisse van sijne
  moeder Maeijken Kaestekers, volgens vercavelinge jegens sijn suster Josintie van de Kerckhove gedaen, welke Maeijken Kaestekers het gene voorschr heeft gecompeteert, soo bij versterf en erffenisse van haere moeder Christina Logiers als bij
  coope van diverse persoonen...

  - verclaerende weijders de comparanten vercoopers aen de acceptanten nog te hebben vercogt de helft van 38 gemeten 276 roeden soo weij als zaeijlant salve justo, bedragende also gem helft tot 19 gem 138 roeden salve justo, en waervan de
  wederhelft al mede als vooren aen de acceptanten is competerende, alle gelegen in diverse polders, partijen en beginnen op keijsersbodem waer van de erffenisse vervolgens ter plaetse daer het behoort ten eersten sal geschieden , en aldaer de
  precijse kanten en abouten worden gedesigneert,

  competerende de gemelde landen aen de vercoopers al mede als hier vooren is gemelt, als mede bij coope door gem: Jannis van de Kerckhove in sijn leven gedaen.

  Zijnde dese coop van de helft van de gebouwen, mitsgaders van de helft van de geheele partije off nombre van landen soo op staten als keijsersbodem te samen geschiet voor 500 ponden vlaems, contant

   

  Acta St Anne

  6 jan 1736

  Magdalena de Nut niet bij de hand gevonden, maar haar man schepen de Nut gezegd dat we haar niet meer konden uitnodigen als ze bleef verzaken.

   

  RAZVL 479

  fo 39

  20.3.1736

  comp Jacobus de Nuet schepen deser stede, en zijn huisvr Magdalena Hernij verklaren schuldig te zijn aan Francois de Ronde wonende binnen Sluijs, 300 ponden vlms tegen 4 procent sjaers...

  Onderpand eerst 11 gem 81 roeden landt in de Gouverneurspolder per maete van J. van Cruijningen no 82 en per nieuwe mate no 84 met den westhoek aan het Boereverdriet; met den noorteijnde aen den Krijnckeldijk; met den zuijteijnde aen t lant van
  juffr Catharina Oortman wed Samuel Bar; en met de oostzijde aant lant van Abraham en Jan van Hecke cum suis.

  Ende nogh 10 gem 91 roeden weijlant in de Gouverneurspolder per maete van Cruijningen no 79 en 85, en per nieuwe maete no 81, met de noortzijde tlant van de hoirs dhr Orlians alsmede met de zuijdzijde; voorts met den westeijnde aen den dijck
  van Greveninge, en zoo noortoost op tot den zeedijk en de hofstede van Abraham en Jan van Hecke; en noortwest het kleine Pas; belast met een aenpardt in een grontrente van 18 schell 10 groten vlms jaerlijks staende op 28 gem 76 roeden daer deze
  percelen deel van zijn.

  Competerende de verkoper de voorn partijen van landen bij erffenisse van der tweede comparante vader en moeder Pieter Hernij oudt burgemr deser stede en zijn laest overleden huisvr Maria van Overschelde...

   

  Acta St Anne

  6 apr 1736

  Magdalena de Nut volhardt in haar afkerigheid, maar zegt dat haar gedrag niet goed was. Wij zeiden haar dat zo lang zij in die staat blijft, haar staat gevaarlijk en troosteloos is, en nooit ruste kunnende hebben in haar gemoed.. De liefde tot
  Jezus gebiedt alle vijandschap en boosheid jegens onze naasten af te leggen. Zij gaf tot antwoord: `als het eene weg is, soo komter weer wat anders, dat ontrust'.

   

  RAZVL 479

  fo 57

  5.7.1736

  comp schepen Jacobus de Nuet en zijn huisvr Magdalena Hernij transporteren aan medeschepen Jacobus van der Strate zekere schepenschuld en verbantbrief alhier gepasseert 4 nov 1724 bij Willem Bastink en zijn huisvr Maria Wildorp in profijte van
  Pieter Hernij d'oude inhoudende in capitael 100 ponden vlms tegen 4 procent... onderpand huis en erve en smitse met gereedschap van Willem Bastink en zijn huisvr staende en gelegen op de plaetse deser stede tegenover het stadshuis agterwaerts
  strackende tegen de erve van de oudt burgemr Jacob de Bruijne... overgenomen door Willem Bastinck dd 8 feb 1725...

  Competerende de voorn comparanten transportanten de verbantbrief bij vercavelinge als pro parte erfgenamen van de voorn Pieter Hernij d'oude en zijnen huisvr Maria van Overschelde...

  Zijnde desen transport geschiet voor een gelijke capitael van 100 ponden vlms...

   

  Acta St Anne

  6 juli 1736

  huisbezoeking gedaan. Geen ernstige zwarigheden.

  Schepen Jacobus de Nut niet naar het avondmaal vanwege de problemen waarin hij zich bevindt door een proces.

  Zijn huisvrouw Magdalena Hernij blijft volharden in haar afkerigheid. Op onze vraag of zij haar verbond met de Heere niet wil vernieuwen antwoordt zij: `nee nog altoos niet'.

   

  Acta St Anne

  5 okt 1736

  Jacobus de Nut en zijn huisvrouw Magdalena Herny volharden in hun afkerigheid en twistgierigheid, haat en boosheid die zij opgevat hebben tegen schepen Jacobus vd Strate en zijn huisvrouw Pieternelle de Puidt, Pieter Hernij, ontstaande over de
  schapedrift.

   

  Acta St Anne

  11 jan 1737

  Huisbezoeking gedaan Schepen Jacobus de Nut was niet thuis. Zijn vrouw verzocht haar man te zeggen dat hij op eigen beproeving kon naderen. De vrouw gevraagd of zij bij haar vorige standpunt bleef. Ze zei dat ze dat voor haarzelf zou houden.

   

  Acta St Anne

  12 april 1737

  Huisbezoeking gedaan.

  `De misnoegheijt en afkeerigheijt van schepen de nut en zijn huijsvrouwe blijven als vooren.'

   

  Acta St Anne

  18 juli 1738

  Magdalena Hernij opnieuw aangesproken of zij wilde volahrden in haar afkerigheid. `Gaf met veel ootmoedigheijt en selfs met tranen te kennen dat het een droevige staat was waar in zij leefde, die haar veel strijd koste wegens haar
  verdorvenheijt. En hoopte dat zij door gods genade het no soude te boven komen.'

   

  Acta St Anne

  10 okt 1738

  Magdalena Hernij huisvr van Jacobus de Nut blijft nog als vooren.

   

  Acta St Anne

  10 april 1739

  Magdalena Hernij, huisvrouw van schepen en ouderling Jacobus de Nut gevraagd `of zij nog al wilde voortvaren in haare afkeerigheyt daar zij nu zoo lang met geleeft hadde'[...] Heeft geantwoord ja dat zij het al lang was moede geweest en er veel
  worstelinge onder gehad heeft en veel droefheijt en strijd en wel wiste dat het niet wel met haar stont zoo te blijven'.

  De kkr heeft geoordeeld dat zij in consistorie leedwezen moet betuigen.

   

  Acta St Anne

  3 juli 1739

  Magdalena Hernij huisvr van schepen en ouderling Jacobus de Nuet wil wel naar het avondmaal komen maar weigert te verschijnen in consistorie om leedwezen te betuigen `over haar gegeven ergernisse aan de gemeijnte door haar langwijlig afblijven
  van het H avontmaal daar zij geen andere reden toe gehad heeft als haar eijgen boose natuure'.

  De kkr blijft bij haar besluit.

   

  Acta St Anne

  9 okt 1739

  De huisvrouw van ouderling en schepen Jacobus de Nut weigert nog steeds berouw te tonen in consistorie. De kkr blijft bij haar eis.

   

  Acta St Anne

  8 april 1740

  Magdalena Herny huisvr van ouderling schepen Jacobus de Nut blijft weigeren in consistorie te komen en `verwerpt onse vermaninge dies aangaande, en heeft versogt om haar daar over niet meer te spreeken en lastig te vallen.

   

  Acta St Anne

  1 juli 1740

  Magdalena Hernij, huisvr van schepen Jacobus de Nut heeft nog steeds geen leedwezen betoond in consistorie over haar langdurig afblijven en `blijft op haar opinie staan dat zij daar geen ergernisse mede gegeven heeft'.

  de kkr volhardt in haar eis.

   

  Acta St Anne

  7 okt 1740

  Magdalena Hernij blijft als vooren

   

  Acta St Anne

  10 jan 1744

  Bij bezoek aan oud-schepen Jacobus de Nut, hem en zijn dochter Johanna de Nut genodigd tot het avondmaal en zijn vrouw Magdalena Herny gevraagd of zij na alle vermaningen niet eindelijk naar de consistorie wil komen om haar ziel te ontlasten.

  Zij wil wel schikken als de predikant met een ouderling naar haar huis komt `om het soo te sien af te maken'.

  De kkr is verwonderd en oordeelt dat het een particulier lidmaat niet past zo te handelen omdat dit voorstel niet strookt met de kerkwetten.

  Kkr blijft bij haar besluit dat zij in de consistorie moet komen.

   

  Acta St Anne

  10 apr 1744

  De zaak van Magdalena Hernij blijft als voren omdat zij nog steeds weigert in de consistorie te verschijnen.

   

  Acta St Anne

  10 juli 1744

  pred met ouderling schepen Jacobus de Nuet huisbezoek gedaan.

  De zaak van Magdalena Hernij is eindelijk afgedaan op de volgende wijze.

  Was voorgesteld om de zaak af te handelen in het huis van de predikant waar zij voor de kkr zou verschijnen, en `omdat ze haar ongerust leven al lange moede was' zou ze komen.

  Omdat diaken schepen Jacobus vd Ameele hier bezwaar tegen had, is die niet verschenen.

  Na betoond leedwezen weer toegelaten.

   

  Acta St Anne

  12 juli 1744

  Avondmaal gehouden.

  Magdalena Hernij na zo lange tijd weer aan het avondmaal geweest.

  Magdalena de Nut dit keer nog afgebleven.

  Magdalena married Jan van de KERKHOVE 20 Aug 1701, St. Anna ter Muiden. Jan (son of Lieven van de KERKHOVE and Maeijken de KAESTECKER) was born Abt 1668; died Bef 2 Jul 1710. [Group Sheet]

  Children:
  1. Maerten van de KERKHOVE was born 1701, St. Anna ter Muiden; was christened 10 Dec 1701, St. Anna ter Muiden; died Aft 17 Feb 1765, Sluis?.
  2. Johannes van de KERKHOVE was born 1703, St. Anna ter Muiden; was christened 8 Apr 1703, St. Anna ter Muiden; died 13 Jul 1734, St Anna ter Muiden.
  3. Pieter van de KERKHOVE was born 1705, St. Anna ter Muiden; was christened 21 Jun 1705, St. Anna ter Muiden; died 1 Aug 1766, Sluis; was buried 5 Aug 1766, St. Anna ter Muiden.
  4. Maria van de+ KERKHOVE was born 1707, St. Anna ter Muiden; was christened 30 Oct 1707, St. Anna ter Muiden; died Bef 12 Oct 1712, St. Anna ter Muiden.
  5. Jacobus van+ KERKHOVE was born 1710, St. Anna ter Muiden; was christened 22 Jun 1710, St. Anna ter Muiden; died Bef 1 Jul 1716.

  Magdalena married Jacobus de NUET 3 Nov 1712, St. Anna ter Muiden. Jacobus (son of Pieter de NUET and Elisabeth de PUIJDT) was born 1691, St. Anna ter Muiden; was christened 22 Jun 1691, St. Anna ter Muiden; died 4 Nov 1752, St. Anna ter Muiden; was buried 11 Nov 1752, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]

  Children:
  1. Jacobus de NUET was born 1713, St. Anna ter Muiden; was christened 31 Dec 1713, St. Anna ter Muiden.
  2. Maria de NUET was born 1715, St. Anna ter Muiden; was christened 24 Feb 1715, St. Anna ter Muiden; died 18 Dec 1758, Cadzand.
  3. Magdalena de NUET was born 1716, St. Anna ter Muiden; was christened 12 Sep 1716, St. Anna ter Muiden; died 28 Dec 1759, St. Anna ter Muiden; was buried 31 Dec 1759, St. Anna ter Muiden.
  4. Abraham de NUET was born 11 Apr 1718, St. Anna ter Muiden; was christened 17 Apr 1718, St. Anna ter Muiden.
  5. Hendrik de+ NUET was born 1720, St. Anna ter Muiden; was christened 21 Apr 1720, St. Anna ter Muiden; died Bef 24 Aug 1721.
  6. Hendrik de NUET was born 18 Aug 1721, St. Anna ter Muiden; was christened 24 Aug 1721, St. Anna ter Muiden.
  7. Petrus de NUET was born 1724, St. Anna ter Muiden; was christened 28 May 1724, St. Anna ter Muiden.
  8. Johanna de NUET was born 1726, St. Anna ter Muiden; was christened 17 Mar 1726, St. Anna ter Muiden; died Bef 1753, St Anna ter Muiden.

Generation: 2

 1. 2.  Pieter HERNY was born 1655, Sluis; was christened 24 Feb 1655, Sluis (son of Pieter HERNY and Magdalena BANT); died Oct 1726, St Anna ter Muiden; was buried 9 Oct 1726, St. Anna ter Muiden.

  Other Events:

  • Beroep: burgemeester van St. Anne

  Notes:

  Geb en overl Pieter Hernij, zijn broers, ouders en zijn kinderen met Maria v Overschelde uit ZA 220, Archiefbescheiden Zeeuws-Vlaanderen en België, p 33, fragment-genealogie Hernij.

   

  Doopget

  1680 Hendrick: Hendrick van Ecke, Maeijke Amejoens

  1683 Pieter: geen get

  1685 Magdalena: geen get

  1689 Maria: Willem van Wellen, Barbara Mokee

  1691 Pieternelle: Pieter Pauwels, Jacomina Paulus

   

  D St. Anne

  1708 Maria: Johannes van Kerckhoven, Pieternella de Puit vr v Pieter Hernij de jonge (hertrouw?)

   

  B St Anne

  15.12.1694 Pieter Ernij soon van Pieter Ernij

   

  Acta St Anne

  28 okt 1679

  Is ter occasie van dat Pieter Hernee en Maria van Overschelde wed. van Bartholomeus Pauwelssen versogten in ondertrouw opgenomen te worden, daar de bruyt nog geen 9 maanden wed was geweest en haar staat nog niet was overgebragt, geresolveert
  bij de leden des kkeraats na desen gen: personen in ondertrouw op te nemen voor al eer haar staat is overgebragt en de negen maanden ten vollen sijn geexpireert volgens ordre der kerke en ‘t reglement van den staat. Dese personen dan hoewel om
  reden voor de behoorlijcke tijt ondertrouwt, sullen egter niet tot een exempel voor andere in desen verstrecken, alsoo nu de vorige wet en resolutie is vernieuwt.

   

  RAZVL 462

  dd 18.9.1680 Dhr mr Abraham van Dorth in huw hebbende juffr Johanna de Vos, wed dhr advocaet Ingelsen, dagen Pieter Hernij ivm achterstallige pacht.

   

  RAZVL 462

  dd 19.3.1681

  Schepen Jacob de Moor en Pieter Buijck eisen vergoeding schade aangericht door beesten van Pieter Herny

   

  Acta St Anne

  16 maart 1682

  Vermaken van de kkraad. Uit de magistraat baljuw Nicolaus Swancke en burgemr Anthonius de Puit.

  Voorgedragen tot ouderling Anthonius de Puit en Hendrijck Questroi, tot diaken Philip d'Anglo en Pieter Hernee.

   

  Acta St Anne

  5 april 1682

  Gekozen tot ouderling Hendrick Questroi, tot diaken Philip d'Anglo.

   

  RAZVL 473

  28 sept 1687

  comp Dominicus van der Meij jongman verkoopt aen Pieter Hernij schepen deser stede 2 gem 2 lijnen 42 roeden lants sijnde jegenwoordich saeilant in de polder Robbemoreel, noort den dijck van d'hoirs Ferdinande de Backere, oost t lant van wt
  Jochem Asseel, suijt tlant van de weesen van Maeijken de Cherff, west den steendijck ofte wech... voor 35 ponden vls...

   

  RAZVL 473

  21 feb 1687

  comp dhr Gijdeon Nemegeer ende Thomas Mattheussen voochden van de weesen van Michiel Taispel verkoopt aen Pieter Ernij mede schepen van St Anne 7 gem 207 ½ roeden lants in den Gouverneurspolder abouterende met den oostsijde aen t lant van
  Hendericx van Zuijden het lant van dhoirs dhr Orlians, welcke landen sijn vercocht tot 34 ponden vls den hoop die aen wt juffr vidua Christiaen Locque sijn betaelt...

   

  Acta St Anne

  november 1690

  `het gerughte als dat Pr Herni [=doorgestreept] sigh weder in dronckenschap verloopen heeft. dogh de wiel er doe geen tijt was sal men daer nae verneemen.

   

  Acta St Anne

  28 maart 1691

  De kerkeraad moet veranderd, `want toegestelt sijn Anths de Puit en Pr Arnij, de kerkeraet dit met droefheyt siende dat nu al meermaelen deselve Pr Arnij daertoe genomineert is, die als nogh onder censure is, die al ontrent de 8 a 9 jaren
  geduert, heeft geresolveert het int toekoomende niet meer aen te neemen.'

   

  Acta St Anne

  5 juni 1691

  Pr Herni [=doorgestreept] ontboden en hem aengeseijt dat hij van over twee jaeren onder kerckelijcke censure is geweest vanwegens sijn dronckenschap ende weijl hij sulckx loochende soo is hem aengeseijt dat hij sich sal purgeren van dese
  aengetekende staeltgens? of dat wij genootsaeckt sullen sijn het aer te maken en daer over aen ds. Reddingius [rest is weggesneden, 2 pagina's]

   

  Acta St Anne

  10 jan 1694

  Pieter Hernij verschenen die zijn leedwezen betoont heeft `van sijn voorigh misgaen in den dranck'. `Hem des Heeren zegen toegewenscht.'

   

  RAZVL 473

  5 meije 1694

  comp Jacob van Uxeem als clercq van becommerthede der stat Sluijs waeterrecht ende Nieuwmuijden... verclaert vercocht te hebben een huis met sijn erve aen Pieter Hernij... gelegen voorwaers ofte aende oostsijde streckende jegens de Hoogstrate
  aende zuijtsijde jegens t kercke Muijden lant en boomgaert van Corns Warre aen de westsijde den corten ommeganck ende aende noortsijde d'erve van wed Anthonij van Eeckhoute ende Matthijs Verschelle sijnde dese erve groot met 22 roeden kercke
  Muijden lant dat jaerlijcx gelt 7 schell 84 roeden [sic]... coopsom 65 ponden vlms...

   

  RAZVL 473

  5 mei 1694

   

  RAZVL 473

  5 mei 1694

  comp Pieter Hernij out burgemr deser stede verkoopt aen Jacob Asseel 842 roeden lants in de polder Robbe moreel in de nieuwe caerte op no 8 hebbende ten suitwesten de straete loopende van deser stede na t groote pas ten noortwesten de dijck
  van den Brugschen polder den gansche gracht daer onder gerekent tot tegen de tee van de selve dijck, ten noortoosten t lant van Salomon de la Va ende ten suijtoosten de weije van Anthons de Puijt... voor een somme van 17 ponden per gemet...

   

  RAZVL 473

  25 meij 1694

  comp Cattarina de Bacquere jongedochter haer selfs bij comptenten oude, woonende binnen Sluijs tot t naers vergiste lant gerechtigt bij successie van haer vader en moeder ende bij verdeelinge jegens haer andere broeders ende susters... verkoopt
  aen Pieter Hernij 1 gemet 2 roeden lant in de Brixkens polder onder meerder parthie in de nieuwe caerte staende onder no [ni] hebbende aende [ni]...

  voor de somme van 26 pond vlms...

   

  RAZVL 473

  23 maert 1695

  comp Bartel Keersbilck en sijne huisvr Neeltie de Veij hebben verkocht een huijs schuijre en stallinge staende op de gront van de naars acceptant gelegen in de vergaderinge van den gepleineerde Brixkensdijck ende oostdijck, achterwaerts jegens
  de waterput genaemt vrouw Geile... aen Pieter Hernij voor de somme van 60-3-4 vlms...

   

  Rek Mude 1695

  Van Pieter Hernij over tslachgelt eerste half jaer

   

  Acta St Anne

  3 feb 1696

  Tot ouderling gekozen burgemr Anthonius de Puidt, tot diaken burgemr Pieter Hernij.

   

  Acta St Anne

  11 april 1698

  heeft Pieter Hernij de armenrek gedaan

   

  RAZVL 473

  11 december 1698

   

  RAZVL 465

  fo 25

  27.2.1699

  Pieter Hernij out burgemr v St Anne contra Maljaard van de Keere gedaagde heeft Hernij gedreigd te laten arresteren als hij op skonings gebied kwam, maar:

  `het selve niet anders en sijn dan puure versierselen en opgeraapte agterklap'.

  comp Jacob Asseel verkoopt aen Pieter Hernij out burgemr deser stede de nombre van 3 gemeten 3 roeden lant leggende in den Brixkens polder int 34e begin van de wateringe van Greveninge abouterende met den suijtwestsijde jegens t lant van de
  kercke Muijden met de noortoost ende noortwestsijde en eijnde aent lant van de acceptant, ende met den suijtoosteijnde jegens de graeuwe susters in Aerdenburch loopende door desen vercochten stucke de limitscheidinge en legget daervan op de
  lijmiten van den staet 2 gemeten 3 roeden staende bekent onder andere parthien op de nieuwe caerte op no [ni] ende onder t gebiet van Spaeingen 1 gemet op deselve caerte bekent op no [ni] , sijnde dese coop geschiet voor ende omme een somme van
  100 ponden vlms... tregt van de veertichste penning voor dat gedeelte dat op staeten bodem lecht hebbende bij quitantie van Jan de Wolff in absentie van de colecteur...

  comp Guiljaem van Rentergem, Pieter de Vuijst en Jan Callaert inwoonders deser stede welcke compten ter requisitie van Pieter Hernij onder solemnele eede verclaerden waer ende waerachtig te wesen datten jaere 1690 den polder Robbemoreel is
  geinundeert geworden door t sout waeter soodanig dat de laege landen onder waeter hebben gestaen en dat bij toeval dat de vesten van het groote pas aen Sluijs soo hoogh door de sluijse waeren opgeset dat de contrescarp van dien is doorgebroken
  en dat de innundatie noch swaerder hadde gewoogen indien sulcx niet tijdel: was gestopt geworden, gevende sij attestanten voor reden van wetenschap tselve met oogen te hebben gesien en t gat beneffens andere persoonen bij nachte met veel
  moijte te hebben helpen stoppen, mitsgaders de eerste attestant den req: in den voornacht te hebben comen waerschouwen...

  Wordt veroordeeld voortaan te zwijgen.

   

  Rek Mude 1699

  Van burgemr Pieter Hernij over de garsinge van de strate na t Pas loopende

   

  Acta St Anne

  23 jan 1700

  tot ouderling gekozen burgemr Anthonis de Puijdt, tot diaken burgemr Pieter Hernij.

   

  Pachters 1700

  Dit lant was aen te stellen aen den selven voor 8 gr tgem

  burgemr Hernij gebr 5 gem 22 r tot 6 ½ gr tgemet

   

  Pachters 1700

  Verpagt voor 2 sch den hoop Burgemr Hernij 150 r in de rietmocke

   

  Rek Mude 1700

  Van Pieter Hernij over tslachgelt tweede half jaer

  Van burgemr Pieter Hernij over de garsinge van de strate na t Pas loopende

   

  RAZVL 465

  fo 8

  op verzoek van gedupeerde (??) Pieter Hernij onse mede broeder in wette versogt te gaen besigtigen de weije gelegen in de polder Robbemorreel hoe veel dat er wel door de fortificatie der stadt Sluijs onbruijckbaer is gemaekt ... het
  fortificeren van het grote pas... wel ontrent 2 gemeten onbruikbaar gemaekt... 10 meertij 1701

   

  Acta St Anne

  12 april 1704

  nieuwe ouderling burgemr Hernij en tot diaken Jacob vd Straeten

   

  Acta St Anne

  25 jan 1708

  Gekozen tot ouderling schepen Pieter Hernij en tot diaken Pieter Slabbinck

   

  Acta St Anne

  18 juni 1708

  heeft Pieter Hernij armenrek gedaan ten overstaan van burgemr Joh. van Kerkhoven en Jacob de Brune schepen.

   

  Acta St Anne

  21 jan 1712

  Gekozen tot ouderling Br. Pieter Hernij, tot diaken Pieter Slabbinck.

   

  Acta St Anne

  19.1.1716

  Ook afgehouden burgemr Jacob de Bruijne en burgemr Pieter Hernij de oude wegens openbare gegeven ergernisse door dronken van Sluijs gekomen te zijn of ... als soodanige bij de weg gesien te zijn; even na het avondmaal van 14 october 1714 (sic)
  dat aldaer vergeten is aengetekent te worden.'

   

  Acta St Anne

  24 juni 1717

  Goedgevonden dat burgemr Pieter Herny op eigen beproeving weer wordt toegelaten als hij leedwezen betuigt bij de huisbezoeking, `soo omdat zijn E: doenmaals als die ergernisse gaf, ten huijse van de Heer van Affelen als wat overvallen was
  geworden als bijstander omdat zijn E. voor de predikant van den kerkenraad gesonden aenstonts opentlijk hadde beleden de onbetamelijkheijt van dien, en belooft zich bedagtsamer te gedragen...'

   

  Acta St Anne

  4 juli 1721

  Burgemr Pieter Hernij aangesproken over sijn gegeven ergernisse, waar over sijn E. veel berouw getoont heeft.' Weer toegelaten.

  Pieter married Marie van OVERSCHELDE 28 Oct 1679, St. Anna ter Muiden. Marie (daughter of Jacob van OVERSCHELDE) was born Abt 1650; died 3 Aug 1728, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 2. 3.  Marie van OVERSCHELDE was born Abt 1650 (daughter of Jacob van OVERSCHELDE); died 3 Aug 1728, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  T St Anna

  1673 Barthls Pauwels, wr, schepen van St Anne, met Marie van Overschelde meerderj jd

   

  Verz Hullu 1a

  Pieter Herny geass met zijn stiefvader Hendrick van Hecke maakte op 28 okt 1679 als jm wonende te St Anne voor notaris Reinier Lely te Sluis huw voorw met Maria van Overschelde, wed Barth Pauwels, geass met haar vader Jacob van Overschelde,
  geboren te Sluis?

   

  Acta St Anne

  13 jan 1679

  Oock [afgebleven] Janneke Lievens en Marie Bartels sijn: huijsvrouwe van Bartel Pauwels beijde in de craam sijnde.

   

  RAZVL 473

  10 junij 1679

  comp Jacob de Mol ende Baudewijn Scheers voogden van Pieter, Jacomijntje ende Janneken Pauwels wesen van Bartholomeus Pauwels overleden op St. Anne;

  item Maria van Overschelde weduwe van den selve Bartls Pauwels over haer selfs als over haer kint ter saeke naers machtich benevens de voorn voogden bij apostille op request in date den achtien deser;

  voorts Michiel van de Woestijne in huwelijk met Maria Pauwels dochter van de overleden Barthls Pauwels;

  item Bertel ende Johannes Pauwels kinderen van voorn Barthels Pauwels haer selfs sijnde bij comparanten oude van beth dan 25 jaeren...

  welcke comparanten verklaerden met den stocke vercocht te hebben op 25 april 1679 aan Hendrick van Hecke een hofstede bestaende in huijs, schuijre, stallinghe, brauwerij, duijvecot, boomgaert gelegen op St Anne op den gront ende erve
  aencommende Jacob Negeman tot Sluijs

   

  T St Anne

  1679 Pieter Erny jm oud 25 jr geass met stiefvader Hendryck van Hecke, met Maria van Overschelde, wed Barts Pouwels, geass met vader Jacob van Overschelde

   

  Acta St Anne

  13 jan 1680

  Maria van Overschelde huysvrouwe van Pieter Hernee bij ons ontboden, alsoo sij in ‘t omgaan seijde zelf verhinderinghe te hebben daar noghtans verscheyde op grond? suspicie hadde dat sy de houwelyxe gemeenschap al voor haar trouwen gebruyckt
  hadde, sijnde nogh maar 2 maanden getrout geweest en egter ooghschijnlijk swaar hebben gaan dit op haar gemoet aangedrongen en na dat sij bekende ter stond na d'ondertrouw haar niet wel te hebben gedragen, is sij van ons afgehouden.

   

  Acta St Anne

  20 mei 1680

  Maria Overschelde mede afgebleven omdat zij voor haar ondertrouw vleselijke gemeenschap met haar man gehad zou hebben. Maar ze zegt dat het een leugen was en wil weten wie dit over haar verteld heeft.

   

  Acta St Anne

  27 okt 1680

  Maria Overschelde die te vooren afgehouden is om eenig ergelijck quaat daarvan te zien is in de voorige articulen.

   

  RAZVL 465

  fo 80

  26.11.1681

  Jacob de Moor schepen deser stede ende Pieter Buijck contra Pieter Hernij in huw hebbende de wed van Bartholomeus Pauwels.

  1 Alvooren off niet waerachtigh is dat d'eijschers ten jare 1679 in de coopdagh vande overleden Bartholomeus Pauwels metten stocke hebben gecocht seker partije haver te velde staende nevens d'hofstede van den voorm Pauwels

  2 Item off s'gedaechdens huijsvrouwe alsdoen wed sijnde, de kennisse niet en is gedaen, dat haere beesten hadden geloopen inden selven haver, ende met hare kennisse merckelicke schade daer aen hebben gedaen.

  3 Item off sij van wegen d'eijschers tot vergoedinge off betalinge vande selve schade niet en is aengemaent geworden.

  4 Item off sij ten selven jare ende ougst 1679 den hooftman Jacob de Mol niet en heeft versocht om de gedane schade te priseren.

  5 Item off de selve schade bij den voorn de Mol en dhr burgemr Ants de Puijt alsdoen niet en is gepriseert ter somme van vier ponden vlaems.

  6 Ende off sij tot betalinge vande selve vier ponden vlaems van wegen d'eijschers niet en is aengemaent geworden doch sulcx gerefuseert...

   

  RAZVL 465

  fo 75

  10.12.1681

  Pieter Hernij causa uxoris, in huw hebbende de wed van Bartholomeus Pauwels, gedaagde contra schepen Jacob de Moor ende Pieter Buijck eisers.

  Antwoorden:

  Opt 1e artl:

  Credit

  Opt 2e atrl:

  Credit tselve artikel dat haer gesecht is dat de beesten inden haver waren doorgegaan van sgeds: huijsvrouwens weije tot naert hoff toe als wanneer sij op de beesten heeft laten passen, ende die daer uitgehouden om schade te voorcomen.

  Opt 3e artikel

  Non credit, als niet wetende dat de selve beesten eenige schade hebben gedaen mits sij daer maer simpel sijn doorgegaen als op den 2en art is gesecht.

  Opt 4e art

  Non credit

  Opt 5e art

  Dhuijsvr vande ged: secht geen kennisse te hebben van dat Jacob de Mol en Ants de Puijt over de gepretendeerde schade prijsie souden hebben gedaen.

  [toegevoegd] ten dien tijde dat de selve soude geschijet sijn

  Opt 6e art

  Non credit

   

  RAZVL 465

  [toegevoegd]

  Compareerde in t Collegie Maria van Overschelde huijvrouwe van Pieter Hernij ged in desen dewelke verklaarde onder eede ... de verklaringe te wesen conform heur beste kennisse ende wetenschap... 21 januari 1682

   

  B St. Anne

  1.6.1693 Jan Retijer, voorzoon van vr v Pieter Ernij

   

  RAZVL 478

  fo 209

  19.2.1727

  comp Marie van Overschelde wed van Pieter Hernij d'oude in zijn leven burgemr deser stede, welcke comparante, vermits hare jegenwoordige onpasselijkheijt, verclaerde maghtigh te maken haar schoonzoon Jacobus de Nuet, woonende te deser stede om
  sigh te vervoegen bij en ter woonstede van dhr N: Brulé woonende binnen Brugge, stockhouder van het district van Westcappelle en St. Anne ten Vrije, en met zijn E: te reeckenen en liquideren over de vercopinge van alle de granen zoo terwe,
  geerste, erten als boonen ten voorleden jare 1726 op der comparante hofstede en landen bij het geweese fort Isabelle bij den stocke geschiet, de penningen dewelcke bij liquidatie bevonden zullen werden aen de comparante te competeeren...

   

  Wk St Anne 488

  fo 63, 26.2.1727

  Pieter Philips Hennequin in huw met Pieternelle Hernij, secluderen de weeskamer uit naam van Maria van Overschelde, wed van Pieter Hernij de oude, in zijn leven burgemr van St Anne.

   

  RAZVL 481

  1 dec 1728

  Collaterale successie.

  Getaxeerd op verzoek van Jacobus Lansheer in naam vd erfgenamen van wijlen zijn huisvrouw Pieternella de Bruijne, alhier ter stede overleden op 10 nov 1728...

   

  een vierentwintigste part in een betimmerde hofstede lest bewoont bij de weduwe van den oud burgemeester Pieter Hernij d'oude, met 20 gemeten 97 roeden landt, gestaen en gelegen in den Brixius polder, aldaer int 34 en 35 beginnen, waarvan is
  leggende 15 gem: 262 roeden op staten en de rest op keijsers bodem, bedragende de hofstede 380 PVl en de landen 25 pond vls per gemet.

   

  Wk St Anne 490

  maart 1735

  Pieter Philip Hennequin, oud-schepen tot Sluis, testamentaire executeur der nalatenschap van wt Maria van Overschelde, wed van wt Pieter Hernij, en voogd over de nagenoemde minderjarige erfgenamen van deselve wed;

  item Jacobus van der Straten, schepen alhier, als in huw met Pieternella de Puijt, bevorens wed van wt Pieter Hernij [de jonge], en moeder der wezen Pieter, Anthonij en Jacobus Hernij;

  item Mattheus de Bruijne als vader van zijn twee minderjarige dochters Maria en Magdalena de Bruine, in voorgaande huw geproc bij wt Maria Hernij, mede erfgename, met en benevens de portie die Jacobus de Lantsheer uit hoofde van hun zuster
  Pieternella de Bruijne, zijn overleden huisvrouwe, mocht competeren.

  [...]

  het selve testament met haer overlijden alhier geoccureert in augustus 1728 [...] boedel die naast de losse, roerende goederen bestaat uit iets over de tweehonderd gemeten land, twee hofsteden en vijf huizen, hadde deselve wed korts voor haer
  doot de groote hofstede alhier met het meest gedeelte van de voors tweehondert gem lants voor seven jaeren verpacht aen haer schoonsoon monsr Jacobus de Nuet, ende de hofstede en landen op St. Anne ten vrijen Keijsers bodem voor gelijken tijt
  aen den lestgenoemden supplte Mattheus de Bruijne, [...]

  verzoeken gezamenlijk de nalatenschap te mogen verdelen.

  Children:
  1. Hendrik+ HERNY was born 1680, St. Anna ter Muiden; was christened 4 Aug 1680, St. Anna ter Muiden; died 1694, St. Anna ter Muiden; was buried 15 Dec 1694, St. Anna ter Muiden.
  2. Pieter HERNY was born 1683, St. Anna ter Muiden; was christened 4 Apr 1683, St. Anna ter Muiden; died 17 Jan 1727, St. Anna ter Muiden.
  3. 1. Magdalena HERNY was born 1685, St. Anna ter Muiden; was christened 23 Sep 1685, St. Anna ter Muiden; died Aft 26 Oct 1712.
  4. Maria HERNY was born 1689, St. Anna ter Muiden; was christened 23 Oct 1689, St. Anna ter Muiden.
  5. Pieternelle HERNY was born 1691, St. Anna ter Muiden; was christened 6 May 1691, St. Anna ter Muiden.


Generation: 3

 1. 4.  Pieter HERNY was born Abt 1620; died 1660, Sluis; was buried 16 Jun 1660, Sluis.

  Other Events:

  • Beroep: majoor op het Grote Pas

  Notes:

  T St. Anne

  29.8.1654 Pieter Erny, majoor op het Groote Pas, huwelijksgetuige als goede bekende bij het huw van Christiaen Pieters jg van Leijden met Susanneken van Schouwbeecke wed Hans Burghgrave; andere getuigen Johannes Schrijver goede bekende en
  zuster Celie van Schoubeeke

   

  T St Anne

  1679 Pieter Erny jm oud 25 jr geass met stiefvader Hendryck van Hecke, met Maria van Overschelde, wed Barts Pouwels, geass met vader Jacob van Overschelde

   

  dit is de link tussen Hendrik van Hecke en Herny

   

  RAZVL 473

  24 november 1688

  comp Pieter Hernij burgemr deser stede als erfgenaem met Magdaleena Bant [lees: Bonte, zijn moeder] ten sterfhuijse van Hr: [Hendrik] van Hecke en als voocht over de weese van Pauwelis van Hecke, mitsgaders als voogt over t kint van Aernout
  Sonneville welcke exhibeerde een seker acte in dat den 22 maert 1683 bij welcke acte was blijckende dat den overleden Hendrick van Hecke des compts: gewesen schoonvader op sijn dootbedde hadde in eijgendom gegeven aen den armen deser stede 3
  gemeten en 26 roeden lants liggende in de polder Robbemoreel suijden het lant Jacomina de Puijt noort de weesen Jan Sandra van oosten deselve Jan Sandra en d'erfgenamen van Wouter Hendricx comende bij coop van dhr Aernout Breijdel verclaerde
  dienvolgende den voornoemden compt in vrijen eijgendom te hebben getransporteert de voorn parthie van lande aen de diaconie deser stede, en compareerde ter acceptatie van de selve lane de diaconen Pieter Christiaens en Pieter de Nut...

  Pieter married Magdalena BANT Abt 1650. Magdalena was born Abt 1625; died 1688, St Anna ter Muiden; was buried 6 Feb 1688, St Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 2. 5.  Magdalena BANT was born Abt 1625; died 1688, St Anna ter Muiden; was buried 6 Feb 1688, St Anna ter Muiden.

  Notes:

  B St. Anne

  6.2.1688 Madaleentje de Bant vr v Heijndrick van Hecke

   

  Verz Hullu 1b

  Dopen kinderen

  - Jacob, 12.7.1651, getuigen Hans Pithan en Maria Barens, wed Matthijs Engels

  - Pieter, 24.2.1655, get kapt Hercules van Ewsum en juffr Heyle van Zuijteler genaamd Jons

  - Frederik, [ni] get Jan van den Hemel, Margriete Bouman

  Children:
  1. Jacob HERNY was born 12 Jul 1651, Sluis.
  2. 2. Pieter HERNY was born 1655, Sluis; was christened 24 Feb 1655, Sluis; died Oct 1726, St Anna ter Muiden; was buried 9 Oct 1726, St. Anna ter Muiden.
  3. Frederik HERNY was born Abt 1657, Sluis.

 3. 6.  Jacob van OVERSCHELDE was born Abt 1650; died Aft 28 Oct 1679, Sluis?.

  Other Events:

  • Beroep: grafdelver te Sluis

  Children:
  1. 3. Marie van OVERSCHELDE was born Abt 1650; died 3 Aug 1728, St. Anna ter Muiden.
  2. Jacobus van OVERSCHELDE was born Abt 1680.This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.