Print Bookmark
Magdaleentje van+ UXEM

Magdaleentje van+ UXEM

Female 1649 - 1658  (9 years)

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Less detail
Generation: 1

 1. 1.  Magdaleentje van+ UXEM was born 1649, St. Anna ter Muiden; was christened 15 Aug 1649, St. Anna ter Muiden (daughter of Jaques van UXEM and Christina de BRUIJNE); died 1658, St. Anna ter Muiden; was buried 13 Aug 1658, St. Anna ter Muiden.

Generation: 2

 1. 2.  Jaques van UXEM was born Abt 1625 (son of Pieter van UXEM and Magdalena de CHERF); died 3 Aug 1673, St. Anna ter Muiden; was buried 8 Aug 1673, St. Anna ter Muiden.

  Other Events:

  • Ook bekend als: van Ixem
  • Beroep: schepen en burgemeester van St. Anne

  Notes:

  Doopget

  1649 Magdaleentje: Pieter van Hixem, Maeijken Provoost

  1654 Pieter: Pieter Cieux, Janneke de Bruijne

  1659 Jackes: Jan Leupe, Paulincken de Puijdt

   

  L St. Anne:

  10.4.1649 met att Jacob van Hixen en Cristina de Brune sijne huijsvrouw

   

  Omm 1601

  [marge] hier uut binnen 36 143@

  [supra] Jaecques van Uxem daer hij woont@

  Deselve comende als vooren aent oostende daeraen, een groote plaetse van diversche stucx met een hoffstede ten oostende daer den Burgemr van Uxem [later ingevuld] op woont mette zuijtsijde aenden dijck streckende metten oosteijnde aen St.
  Annestrate, metten noortwesthouck aende ader ende verhaeckt aende noortsijde bij t westende, 7 gem 50 roeden

  *ende is binder paele

  *p m 2141 r ghemeten alomme ter suijtze ende oosthe soo verre dat bepodt is.

   

  Acta St Anne

  13 oktober 1649

  Voorgedragen tot ouderling Nicolaes de Puijdt, Nicoales Cieux, tot diaken Pieter Cieux en Jaques van Hixem.

   

  Acta St Anne

  14 november 1649

  Gekozen Nicolaes de Puidt en Pieter Cieux.

   

  Acta St Anne

  17 november 1649

  Voorgedragen tot ouderling Jaques van Hixem en Antheunis de Puijdt.

  Omdat Pieter de Puijdt met att van ons vertrokken is.

   

  Acta St Anne

  12 december 1649

  Ouderling Jaques van Hixem.

   

  RAZVL 472

  8 julij 1654

  comp Christiaen de Croesere heer van Autentuijn Dunenbreucq als voogt van de onbejaarde kinderen van Jan de Croesere sijne broeders en susters, beneffens Hendrick de Croesere sijne broeder ende mede voogt... verkopen aan Jaques van Uxeem onse
  medebroeder in wette, 7 gem 50 roeden lants in de wateringe van Greveninge daer op staet de huijsinge ende wooninge jegenwoordig bij den acceptant bewoont worden sijnde alle weije ... partije streckende van den suijden aen de Greveningedijck
  van den westen t lant van d hoirs van wijlent vrouw Johanna van Noorden lant van Marcus ImBona ende ten westen den corten ommeganck ende sijnde de vergiste parthije deel van 33 lijnen 52 roeden dan off het surplus competeert den heer compt:
  ende consorten...

   

  Rek Mude 1657

  Van burgemr Uxem accijs van tslachregt

   

  Acta St Anne

  31 maart 1661

  Voor de schoolmeester wordt een `ordinair tractement' gevraagd bij de magistraat.

   

  Acta St Anne

  16 april 1661

  Besloten dat 19 april een nieuwe schoolmeester zal worden beroepen. Burgemr van Uxem zal zorgen dat er dan een gedeputeerde uit de magistraat de vergadering bijwoont.

  De magistraat wil de benoeming nog uitstellen. Redenen hiervoor zullen volgende vergadering gegeven worden.

   

  Acta St Anne

  19 september 1663

  twee commissarissen van de magistraat voor het kiezen van ouderling en diakenen toegevoegd aan de kkr nl Jacob van Uxem en Jaques Cane.

   

  Acta St Anne

  26 september 1663

  Voorgedragen tot ouderling Jacob van Uxem en Pieter Olivier, tot diaken Pieter van der Strate en Lauwreis van de Clooster.

   

  Acta St Anne

  14 oktober 1663

  Gekozen tot ouderling Jacob van Uxem en tot diaken Pieter van der Strate.

   

  RAZVL 473

  25 januari 1664

  comp Jochem Asseel dewelcke verkende wel ende deugdelijck geaccordeert te sijn met [koopt van] Jacques van Uxeem ende Francijnke Lozier wed van Pr: Chieux nopende den lantwech ofte passage die den comparant hadde tot sijnen profijte over twee
  parthien lants toebehoorende den voors van Uxem ende de voors weduwe, comende bij coope van Hendrick Marinus de Croesere leggende in de Walleblicken zom op tschependomme deser stede Muijde ende Zom ten vrijen den dijck van Greveninge aende
  zuijtsijde recht tegen over den paelsteen die staet op den voors dijck, ende aende noortsijde den waterganck ...

   

  RAZVL 473

  11 juni 1664

  Voorslach tot vercaveling tusschen Jacob van Uxeem ende de wed van Pieter Chieux van de landen die sij tsamen gecocht hebben van jonkheer Hendrick Marinis de Croesere en sijne broeders en susters als volgt:

   

  het eerste lot sal hebben eerst de twee weijkens liggende op de oostsijde van de gecochte parthie groot volgens de liggers van de lantmeters 2 gem 52 roeden

   

  item een stuk saeijlant leggende op de noortsijde van de voorgaende weijkens over d'adere groot 2 gem 30 roeden.

   

  item op het westeijnde vant voorn stuck saeijlant aldaer 79 roen saeijlant in 1 gemet 7 roeden gemeene met de kercke van der Muiden dus hier voor eijgendom deselve 79 roeden.

   

  Voorts sal haelen in voldoeninghe uijt pthie saeijlant van 7 gem 188 roeden aldaer op de noortsijde de nombre van 4 gem 3 ½ roeden

   

  tsamen: 8 gem 1 lijne@ 14 ½ roeden [narekenen]

   

  2e lot

  het tweede lot sal hebben eerst de weije in de Wallebilcken liggende in de suijtwesthouck van de gecochte parthie groot 2 gem 59 roeden

   

  Item het stuck saeijlant liggende op t oosteijnde van de voorgaande parthie daer in begrepen het parthieken graslant daer het dijcxken op legt groot 297 roeden ende t saeijlant groot 2 gem 91 roeden dus tsamen groot 2 gem ijxxi roeden

   

  Voorts in voldoeninghe de suijtsijde van de 7 gem 188 roeden aldaer de 3 gem 184 ½ roeden

   

  totaal 8 gem jlxiiij ½ roeden

   

  Parthien sijn int vriendelijke met malcanderen geaccordeert dat Jacques van Uxeem sal hebben voor sijn cavel in eygendomme het eerste lot gelijck het in de text gementioneert is en de wed van Pieter Cieux sal hebben voor haeren cavel in
  eygendomme het 2e lot...

  met Maerten van Massenhove als assistent van voors weduwe...

   

  Acta St Anne

  5 oktober 1667

  Van de magistraat gecommiteerd Jacob van Uxem en Bartholomues Pauwels.

   

  Acta St Anne

  6 okt 1667

  Voorgedragen tot ouderling Jaques v Uxem en Pieter vd Strate, tot diaken Claes Leupe en Pieter de Vos opt schependom.

   

  Acta St Anne

  30 okt 1667

  Gekozen tot ouderling Jaques van Uxem en tot diaken Nicolaes Leupe.

   

  RAZVL 473

  16 jan 1670

  comp Thomas Mattheeussen als curateur van de boedel van wt Guilliaem Cools verklaart op 2 dec 1669 te hebben vercocht aan Jacob van Uxem burgemr der voors stede 5 gem 38 roeden weijlant in den Brugsenpolder bij wt den voorn Guilliaem Coole
  nagelaten geaboutteert aende oostzijde van St Anne straete die loopt naar t'groote pas; aende westzijde tlant van Jan Geertsen ende Barthelmy Pauwels; aende zuijtsijde den Stepsteendijck ende aende noortsijde tlant van de wed Pieter Chieux...
  sijnde de voorn partien van lande belast met 1000 gulden capitael ende enige interesten ten profijte van de heer griffier Cornelis Caen

   

  Acta St Anne

  17 dec 1671

  zijn verschenen Jaques van Uxeem en Bartholomeus Pauwels, schepenen deser stede als gecommiteerden uit het college.

  Voorgesteld tot ouderling d'heer burgemeester Jaques van Uxeem, Nicolaes Leupe, tot diaken Antheunis de Puijt de jonge en Cornelis van Vianen

   

  Acta St Anne

  3 jan 1672

  Ouderling Jaques van Uxem, diaken Antheunis de Puit de jonge.

   

  ----------------

  Jaques van Uxem: 10 gemet, 186 roeden

  burgmr Jaques van Uxem: 660 pond

  Jaques married Christina de BRUIJNE Abt 1647. Christina (daughter of Jacob de BRUIJNE and Janneke VRIERE) was born Abt 1625; died 5 Aug 1673, St. Anna ter Muiden; was buried 8 Aug 1673, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 2. 3.  Christina de BRUIJNE was born Abt 1625 (daughter of Jacob de BRUIJNE and Janneke VRIERE); died 5 Aug 1673, St. Anna ter Muiden; was buried 8 Aug 1673, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  Wk St Anne

  fo 101, dd [1674]

  Pieter de Bruijne, oom mat, en Jan Leupe voogden over Jacob, 15 jr, wees v Jaques v Uxem en Christina de Bruine, resp overl 3 en 5.8.1673;

  de overl Pieter de Bruijne vervangen door Pieter vd Strate;

  20.6.1674 en 26.5.1677 rek gedaan door Jan Leupe;

  11.1.1679 door de wed Leupe

  Children:
  1. 1. Magdaleentje van+ UXEM was born 1649, St. Anna ter Muiden; was christened 15 Aug 1649, St. Anna ter Muiden; died 1658, St. Anna ter Muiden; was buried 13 Aug 1658, St. Anna ter Muiden.
  2. Pieter van+ UXEM was born 1654, St. Anna ter Muiden; was christened 26 Apr 1654, St. Anna ter Muiden; died 1658, St. Anna ter Muiden; was buried 7 Aug 1658, St. Anna ter Muiden.
  3. Jacob van UXEM was born 1659, St. Anna ter Muiden; was christened 23 Mar 1659, St. Anna ter Muiden; died 1699.


Generation: 3

 1. 4.  Pieter van UXEM was born Abt 1600; died 1649, St. Anna ter Muiden; was buried 14 Sep 1649, St. Anna ter Muiden.

  Other Events:

  • Ook bekend als: Van Hixem

  Notes:

  RAZVL 472

  28.4.1627

  fo 58

  verklaarden burgemr Iman Imantsen en schepen Pieter de Mol dat is gecompareert Francois Hallinck in huwelijk hebbende Proontken fa Guilliame Cauwesijn hebben gecedeert ende getransporteert aan Jan en Pieter Cauwesijn, broers van Proontken,
  eerst 76 ponden vlaams capitale als over een vierde part in seker hofstede ende landen gelegen in de prochie van Belle opde crebbe? west over tvierde part 300 ponden grooten over de coop vandien gesproten de comparanten toecommende van wegen
  Janneke Bremmers desselfs Proontkens groot vrouwe daer van cooper Pieter? fs van Ixem filius Gijs die de selve capitale somme onder hem is behoudende op rente

  machtigen bij desen Pieter van Ixem in de prochie van Breedeels int Casselambagt....

   

  L St. Anne:

  25.4.1637 op belijd aangenomen Jan van Ixem [ = broer van Pieter?]

   

  idem 10.7.1649 met belijd Pieter van Hixem wednr van Magdalena de Cherf; is hier gestorven

   

  Begraafboek St Anne

  Hier wort ghenoteert dat Pieter van Uxeem grootvader van dese twee kijnders die hier int ander blat aangheteekent staen is mede begraven alhier inde kercke op den 14en 7ber 1649

  Pieter — Magdalena de CHERF. Magdalena was born Abt 1600; died Bef 10 Jul 1649. [Group Sheet]


 2. 5.  Magdalena de CHERF was born Abt 1600; died Bef 10 Jul 1649.
  Children:
  1. 2. Jaques van UXEM was born Abt 1625; died 3 Aug 1673, St. Anna ter Muiden; was buried 8 Aug 1673, St. Anna ter Muiden.

 3. 6.  Jacob de BRUIJNE was born Abt 1600; died Bef 9 Jul 1650, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  Zie voor kinderen en aant mijn bestand

   

  B St. Anne 1657-1703:

  Den 27 november 1661 is begraven in de kercke Janneken Vriere weduwe van Jacob de Bruijne.

   

  ------------------------------------------------------------------------

  Francois de Brune was op 21.1.1618 te Sluis huw get bij zijn zuster Francijntje de Brune jd van Belle met Boudewijn Cauwelier jm van Belle

  Jacob married Janneke VRIERE Abt 1624. Janneke was born Abt 1605; died 1661, St. Anna ter Muiden; was buried 27 Nov 1661, St. Anna ter Muiden. [Group Sheet]


 4. 7.  Janneke VRIERE was born Abt 1605; died 1661, St. Anna ter Muiden; was buried 27 Nov 1661, St. Anna ter Muiden.

  Notes:

  L St. Anne:

  9.7.1650 met belijd Janneke Verriens wed van Jaques de Brune

  Children:
  1. 3. Christina de BRUIJNE was born Abt 1625; died 5 Aug 1673, St. Anna ter Muiden; was buried 8 Aug 1673, St. Anna ter Muiden.
  2. Pieter de BRUIJNE was born Abt 1635, Steenwerck; died 1674, St. Anna ter Muiden; was buried 9 Mar 1674, St. Anna ter Muiden.This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.